مجازاتحبسبرایحملکمتراز05 کیلوتریاک

Jahan e-Sanat - - News -

ایلناعضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی از تصویب طرح تعدیل مجازات اعدام در این کمیسیون خبر داد.

محمد دهقانی در رابطه با جلسه کمیسیون و تصویب طرح تعدیل مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر بیان کرد: در اصل با تصویب این طرح تبدیل مجازات سنگین اما غیرقطعی به مجازات یک درجه سبکتر اما قطعی صورت گرفته است که این اصل موضوع است.

وی ادامه داد: تعداد زیادی از مجرمان به دلیل اینکه قانون، مجازات سنگین تعیین کرده است؛ محکوم به اعدام میشوند اما چون راهحلهای زی//ادی برای تخفیف، تعدیل، تعوی//ق یا مرخصی و حتی عفو در قانون پیشبینی شده و از طرفی هم قضات تمایلی به حکم اعدام ندارند، موجب شده حکم سنگین این مجرمان در اکثر مواقع اجرا نشود.

این نماینده مجلس عنوان کرد: کمیسیون قضایی مجازات سنگین غیرقطعی را به مجازاتهایی اجرایی تبدیل کرده است که طی آن فرد به 25 تا 30 سال زندان محکوم میشود که قابل تعویق، تعلیق و تخفیف نیست.شخصیکهمرتکبقاچاقموادمخدرشود،مجازات52 تا03 سال زندان برای او در نظر گرفته میشود یا اینکه حکم قطعی اعدام میگیرد و در هر صورت راه فراری هم ندارد. دهقانی در ادامه گفت: طبق این قانون از این به بعد فردی که حتی برای اولین بار اقدام به قاچاق 50 کیلو تریاک و تولید و توزیع یک کیلو مواد مخدر صنعتی و دو کیلو حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی کند و همچنین شخصی که سابقه باالی 15 سال زندان داشته باشد و دوباره دستگیر شود، قطعا پس از دستگیری به اعدام محکوم میشود. کسی هم که مسلحانه اقدام به قاچاق کند، به اعدام محکوم خواهد شد. وی تاکید کرد: بنا بر این قانون، مرتکبان جرائم که برای آنان مجازات اعدام یا حبس ابد تعیین شده است و تعداد آنها باالی پنج هزار نفر نیز هست، در صورت احراز یکی از این شرایط پیشگفته، مفسد فیاالرض محسوب و به مجازات اعدام و مصادره کل اموال با رعایت تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسالمی محکوم میشوند و در سایر مواردی که در قانون مذکور اعدام یا حبس ابد در نظر گرفته شده، مرتکب به بیش از 25 تا 30 سال حبس درجه یک و جزای نقدی بیش از یک میلیارد تا 10 میلیارد ریالمحکوممیشود. اینعضوکمیسیونقضاییوحقوقیمجلسگفت: براساس مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب، سالح سرد یا گرم کشیده یا سالح گرم را به قصد استفاده حمل کند، نقش سازماندهی، مدیریت یا سرکردگی یا پشتیبانی مالی یا سرمایهگذاری داشته و اگر هم از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا محجورین برای ارتکاب جرم استفاده کند، محکوم به مجازات اعدام میشود. او تاکید کرد: کسانی که به جرم حمل مواد مخدر کمتر از مقدار گفتهشده دستگیر شوند و سابقه محکومیت باالی 15 سال نداشته باشند نیز اعدام نخواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.