کشته شدن دستفروش قمی توسط ماموران سد معبر شهرداری

Jahan e-Sanat - - News -

روز شنبه یک وانت در قم پس از مواجهه با ماموران سد معبر شهرداری جان خود را از دست داد. روابط عمومی شهرداری قم درگیری ماموران با راننده متوفی را تکذیب کرد. عصر شنبه، ماموران سد معبر شهرداری قم از یک راننده وانت که مشغول فروش میوه بود، میخواهند محل را ترک کند اما این راننده پس از گذشت دو ساعت در بیمارستان فوت میکند. مردم محل، برخورد ماموران شهرداری را دلیل فوت راننده میدانند و در بلوار شاهد قم تجمع میکنند. اما روابط عمومی قم هرگونه درگی//ری منجر به فوت را تکذیب میکند. عابدی، مدیر روابط عمومی شهرداری قم در ارتباط با جزییات حادثه گفت: ساعت 19:30 ماموران سد معبر شهرداری قم به یک راننده وانت میوهفروش به خاطر سد معبر تذکر میدهند که منجر به واکنش وی میش//ود و راننده وانت اقدام به شکستن شیشه خودروی خود میکند. وی ادامه داد: هیچ برخوردی با این راننده نمیشود و پس از اخذ تعهد بدون هیچ مشکلی راننده وانت از محل دور میشود. اما پس از مدتی حال راننده وانت بد شده و سرش به جدول کنار خیابان برخورد میکند که با حضور اورژانس به بیمارستان الزهرا منتقل میشود. با این وجود راننده پس از دو ساعت فوت میکند. مراجع قضایی و پزشکی قانونی در حال بررسی موضوع هستند و نتیجه قطعی در ارتباط با علت مرگ راننده به زودی مشخص میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.