عیسی کالنتری رییس سازمان حفاظت محیطزیستشد

Jahan e-Sanat - - News -

رییسجمهوردرحکمیعیسیکالنتریرابهسمتمعاونرییسجمهور و رییس سازمان حفاظت محیطزیست منصوب کرد. عیسی کالنتری که 65 ساله و زاده شهر مرند در استان آذربایجان شرقی است در دولتهای اول و دوم آیتاهللهاشمی رفسنجانی به عنوان وزیر کشاورزی انجام وظیفه میکرد. او پس از ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی کار در این وزارتخانه را رها کرد و از سال 1381 با تشکیل خانه کشاورز به عنوان یک تشکل سیاسی بخش کشاورزی، دبیر کل آن شده و تاکنون در این سمت فعالیتمیکند. کالنتریازسویاسحاقجهانگیریبهعنوانمشاورمعاون اول رییسجمهور در امور آب، کشاورزی و محیطزیست و همچنین دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه منصوب شد. بسیاری عملکرد او را در احیای دریاچهروبهزوالارومیهمثبتقلمدادمیکنند. کالنتریاردیبهشتسال 94 نسبت به بحران خشکسالی در ایران هشدار داد و گفت: اگر به همین وضعادامهدهیمحدود07 درصدایرانیانیعنیجمعیتیمعادل05 میلیون نفر برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.