انتقال 362 مسموم ناشی از استنشاق گاز کلر به بیمارستانهای دزفول

Jahan e-Sanat - - News -

میزان- سخنگوی سازمان اورژانس کشور تعداد مسمومان ناشی از استنش//اق گاز کلر شنبهش//ب در دزفول را 362 نفر و یک کشته اعالم کرد و گفت: از این تعداد 35 نفر بستری شدند و 327 نفر هم مرخص شدهاند.

مجتبیخالدیگفت:09 نفربهبیمارستاننبویدزفولانتقالیافتهاند که 85 نفر بعد از انجام اقدامات درمانی ترخیص شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.