زخمهاي كهنه ورزش ايران

چند تذكر ضروري با توجه به سياستهاي منفعالنه سلطانيفر در دولت يازدهم؛

Jahan e-Sanat - - News -

رضا فراهاني- عدم هماهنگي در ساختار مديريتي به طور خاص در ورزش كشور هميشه موجب بروز مشكالت فراواني شده است، اين بار عدم هماهنگي وزير ورزش با معاونش، محمدرضا داورزني و همچنين فدراسيون فوتبال موجي از نگراني را در اين فدراس//يون ب//ه راه انداخته؛ صحبتهاي عجوالنه و بيموقع داورزني درباره محروميت احسان حاجصفي و مسعود شجاعي از تيم ملي فوتبال، بازتاب گستردهاي در رسانههاي جهان به راه انداخت كه سايه تعليق بر سر فوتبال را پررنگ كرد.

اين اظهارات و عدم هماهنگي در ساختار ورزش ايران نهتنها تيم ملي را كه در آس//تانه حضور در جام جهاني روسيه است تحتالشعاع قرار ميدهد بلكه تبعات آن براي باشگاههاي ما در آسيا گران تمام خواهد شد. فدراسيون فوتبال اكنون به دنبال راهي اس//ت تا اين مشكل را هر طور ش//ده رفع و رجوع كند و در آخرين اظهارات خود محروميت اين دو بازيكن را تكذيب كرده است. در ادامه به بهانه اين اتفاق، گوشزد كردن نكاتي به وزير ورزش كه هنوز راي اعتماد نگرفته است را ضروري ميدانيم.

وزي//ر ورزش دول//ت دوازدهم بايد ب//ه چند موضوع مهم رس//يدگي كند. اولين موضوع كه اهميت ويژهاي دارد رس//يدگي به بح//ث ورزش همگاني به عنوان پايه و اس//اس ورزش كشور است. اهميت ورزش همگاني در دورههاي قبل مورد توجه زيادي نبود و بيش از توجه به ورزش همگاني، س//رمايهگذاريها روي ورزش قهرماني بوده است. از همين رو ورزش همگاني بهگونهاي مغفول باقي مانده است. توجهبهورزشهمگاني حضور فردي فعال در مديريت ورزش همگاني موجب توجه بيشتر به اين موضوع ميشود. نصراهلل سجادي در دوره معاونت خود يكي از افرداي بود كه به مقوله ورزش همگاني توجه كرد. اگر چنين افرادي در ورزش همگاني به كار گرفته شوند قدمهاي بلندتري در راستاي رسيدن به اهداف كلي ورزش همگاني برداشته خواهد شد.

ورزش همگان//ي از نظر مالي دچار فقر و بيتوجهي است و امروز نيازمند هزينه جدي در اين حوزه هستيم. اين نكته را اما نبايد فراموش كرد كه هزينه در چارچوب ورزش همگاني به معني سرمايهگذاري و دريافت مزاياي آن در بلندمدت اس//ت. توجه به ورزش همگاني به واقع هزينههاي درماني، پزش//كي و بيمهها را بهطور قطع در بلندمدت كاهش خواهد داد. جامعه پويا و سالمت بازده و بهرهوري بيشتري خواهد داشت.

اين نكته مهم را نبايد فراموش كرد كه اگر توجه به ورزش همگاني در دوره دوم رياستجمهوري برنامهريزي ميشد تا امروز بسياري از هزينههاي عمومي در راستاي س//المت كاهش پيدا كرده بود و با جامعه با نشاطتري روب//هرو بوديم. از همين رو اس//ت كه وزير ورزش دولت دوازدهم بايد توجه بس//يار جدي به اين موضوع داشته باشد. اهتمامبهخصوصيسازيواقعيدرورزش مبحث مهم ديگري كه س//لطانيفر در جايگاه وزير پيشنهادي ورزش دولت دوازدهم بايد به طور جدي به آن توجه كند، مقوله خصوصيس//ازي در ورزش است. خصوصيس//ازي در همه حوزههاي مديريتي كش//ور مطرح ميشود، اما ورزش نيازمند نگاه جديتري است. خصوصيسازي در ورزش نبايد فقط در حد شعار باشد.

حافظه تاريخي ورزش كشور اهميت تيمهايي مثل راهآهن و بانك ملي را در بازيكنسازي فراموش نميكند. اين نكته قابل توجه است كه خصوصيسازي از تيمهاي پرسپوليس و استقالل آغاز شد اما موضوع نگرانكننده اين است كه تيمهايي كه در قدمهاي اول خصوصيسازي هس//تند خود بايد به دنبال تامين مالي خود باش//ند و گاه از دولت و گاه از مردم درخواس//ت كمك ميكنند. اگر ريش//ههاي خصوصيسازي در ورزش كشور عميق ش//ود تيمها با قدرت و انگيزه بيشتري به فعاليت خود ادامه ميدهند.

اهميت موضوع خصوصيس//ازي ب//ر عدم تغييرات س//اختار در بدنه وزارت ورزش ه//م صحه ميگذارد. با فرض اينكه اگر سلطانيفر راي اعتماد از مجلس را كسب نكرد و نتوانست دوباره بر كرسي وزارت ورزش بنشيند برنامههايي كه تا امروز اجرا ش//ده بود نبايد تغيير پيدا كند. تغيير س//اختار در وزارت ورزش به دليل تغيير در نگاه حزبي، گروهي يا حتي س//ليقه فردي براي ورزش كشور بسيار خطرناك است.

مديريت ورزش كشور بايد شرايطي را فراهم كند تا باشگاه بتواند به ثبات برسد و در پي آن از زير بار وزارت ورزش خارج ش//ود. حل كردن مس//اله خصوصيسازي در باشگاهها و تقويت مسايل مالي آنها باعث ميشود تا در نهاي//ت تعداد پروندههاي ايران در دادگاههاي ورزش جهاني كنترل شود. نگاهحرفهايبهورزشبانوان ج//اي خال//ي توج//ه ب//ه ورزش بانوان س//الها در برنامهريزيهاي ورزشي كشور مشاهده ميشد هرچند سالهاي اخير شاهد آن بودهايم كه برنامهريزيهايي در راستاي بهبود شرايط ورزش بانوان كشور انجام شده است اما بعد از توجه به اهميت ورزش همگاني بايد به ورزش بانوان هم توجه جدي شود.

دوره وزارت سلطانيفر اما شاهد آن بوديم كه بعد از سالها بسكتبال بانوان به ورزش حرفهاي كشور بازگشت. اين موضوع نشانگر آن است كه در ورزشهاي ديگر هم ميتوان به جايگاههاي حرف//هاي و جهاني براي ورزش بانوان انديشيد. البته اين نكته مهم را نبايد فراموش كرد كه موفقيت ورزش بانوان به واقع س//تارهاي روش//ن در كارنامه كاري وزير ورزش خواهد بود. تعيينرييسفدراسيونفراموشنشود يكي از مش//كالت جدي فدراسيونها تعيين نشدن رييس فدراسيون براساس مواضع قانوني است. برگزاري مجامع كه در دورههاي قبل با همه مش//كالت تشكيل ميش//د كمك ش//اياني به تعيين روساي فدراسيونها ميكند. ورزشه//اي پايه را نبايد فراموش كرد و اينكه تعيين رييس فدراسيون براي اين ورزشها اهميت ويژهاي دارد. تشكيل مجمع در اولين فرصت به حل شدن اين مشكالت كمك جدي ميكند.

تعيين رييس فدراس//يون نبايد خ//ارج از قوانين و چارچوبهاي تعيين شده باشد. نبايد فراموش كرد كه براساس قانون رييس فدراسيون نبايد دوشغله، دوتابعيتي يا بازنشسته باشد و دليلي براي حضور چنين افرادي بر كرسي رياست فدراسيون وجود ندارد. اين در حالي است كه سالهاست رييس فدراسيون بسكتبال با وجود خارج بودن از دايره قوانين به كار خود ادامه ميدهد.

شايد تصميم بهتر جابهجايي اين افراد در سمتهاي ديگر باشد يا بهتر بگوييم سپردن چنين مسووليتهايي ب//ه افرادي كه در دايره قوانين ق//رار دارند. پيش از اين ش//اهد بوديم كه بيش از 28 س//ال احم//د ناطقنوري رياس//ت فدراس//يون بوكس را برعهده داشت در نهايت اما در اقدامي نمادين رياس//ت وي به پايان رسيد. وزير ورزش دول//ت دوازدهم نيز باي//د توجهي جدي به اين موضوع داشته باشد.

كمك به روساي فدراسيونها براي حضور در مجامعبينالمللي

حضور در مجامع بينالمللي ورزش در جايگاه رييس فدراسيون و داشتن روابط مناسب موضوع مهم ديگري است كه توقع ميرود وزير ورزش نسبت به آن عملكردي جدي داشته باشد. وزير ورزش با كمك به حضور روساي فدراسيونها اين امكان را فراهم ميكند كه نهتنها از حقوق از دست رفته ورزشكاران خود در مواردي دفاع كنيم، حتي امكان ميزباني برخي مسابقات را نيز فراهم كنيم.

برگ//زاري ميزباني در ايران موجب ميش//ود نهتنها وجهه خوبي به جهانيان از ورزش كشور نشان دهيم بلكه ظرفيتهاي مثبت كش//ورمان نيز جهاني ميشود. اين موضوعجديبهمديريتوبرنامهريزيوزيرورزشبستگي دارد و انتظ//ار ميرود كه دكتر س//لطانيفر راهكارهاي حمايتي را در اين مورد ارائه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.