هشدار جدي فدراسيون فوتبال و احتمال حذف نفت از ليگ برتر

Jahan e-Sanat - - News -

فدراس//يون فوتبال ايران به باشگاه نفت هشدار داد كه اگر مشكالت مالياش را حل نكند از ليگ هفدهم كنار گذاشته ميشود.

نفت تهران پيش از ش//روع ليگ برتر مشكالت مالي زيادي داشت و حرف و حديثهاي زيادي درباره حضور اين تيم در ليگ برتر بود، ديروز با هشدار جدي فدراسيون فوتبال مواجه شد. فدراسيون فوتبال ايران به باش//گاه نفت اعالم كرد كه اگر تعهدات مالياش را عملي نكند، از ليگ امسال حذف ميشود. اگر اين اتفاق بيفتد، تمام بازيهاي اين تيم با نتيجه سه بر صفر به سود تيمهاي حريف اعالم ميشود.

از طرف ديگر وزارت نفت به شركت بهنام پيشرو هشدار داده كه اگر نتواند مش//كالت اين باش//گاه را حل كند، اين تيم را از اين شركت پس ميگيرد. اين مساله تا پايان اين هفته مشخص ميشود.

از طرفي يكي از طلبكاران باشگاه نفت تهران با شكايت از اين باشگاه، حكم توقيف اموال نفتيها را دريافت كرد. پس از كش و قوسهاي فراوان بين طلبكاران باش//گاه نفت و مسووالن اين باش//گاه، در نهايت يكي از طلبكاران نفت با دريافت حكم توقيف اموال از شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي براي اجراي اين حكم چهارشنبه به محل اين باشگاه ميرود.

قهرمان عباس//ي كه اين ش//كايت را از باشگاه نفت كرده از نيروهاي خدماتي اين باش//گاه است و هش//ت ميليون و 200 هزار تومان از نفت طلب دارد. او چهارش//نبه براي اجراي حكم به محل اين باشگاه ميرود اما مس//ووالن باشگاه نفت به او قول دادهاند كه زودتر از موعد طلبش را پرداخت كنند.

اين در حالي اس//ت كه مالك باش//گاه نفت ديروز با حميد درخشان و بازيكنان اين تيم جلس//هاي برگزار كرد تا مشكالت تيم را حلوفصل كند. حميد درخشان ضمن اعالم اين خبر گفت: مشكالتي وجود داشت و بازيكنان نفت، جمعه گذشته و ديروز تمرين نكردند اما جلسه بسيار خوبي با حضور مالك محترم باشگاه برگزار شد و با حرفهايي كه بين ما و ايشان رد و بدل شد، همه چيز حلوفصل شد و تيم عصر امروز تمرينات خود را از سر ميگيرد.

درخش//ان افزود: در جلسه با گلرخسار، مسايل مختلفي مطرح شد. نشست صميمانه و بسيار خوبي بود. ايشان تمام حرفهاي ما را شنيدند و براي حل برخي مشكالت به ما قول قطعي و اميدواركننده دادند و معتقد بودند كه تيم بايد در آرامش به كار خود بپردازد. جلسه خوبي بود. بنده در جلسه هم گفتم ايكاش اين نشست زودتر برگزار ميشد.

اودرادامهگفت:بازيكنانتيمهمجلسهايبهاتفاقكادرتيمباگلرخسار داشتند. ايشان تاكيد كردند كه هفته آينده باشگاه اولين پرداختي خود را به تيم انجام خواهد داد. بچهها درد دلهايي داشتند و گلرخسار هم حرفهايش//ان را شنيد و به آنها اطمينان خاطر داد كه باشگاه در هفته آتي پرداختي خواهد داشت. تيم هم از عصر امروز تمرينات خود را از سر خواهد گرفت.

درخش//ان در پايان گفت: براي ما بسيار اميدواركننده بود كه مالك باشگاه تاكيد كرد مشكالت و حواشي ناشي از آن حل و فصل خواهد شد تا تيم در آرامش برنامههاي فني خود را پيگيري كند و در جدال با ديگر تيمها با تمركز و بدون دغدغه به ميدان برود.

در اين جلسه عزتي، كاپيتان نفت هم به نمايندگي از بازيكنان برخي از مسايل را با مالك باشگاه در ميان گذاشت و برخي نفرات باتجربه ديگر تيم هم نكاتي را مطرح كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.