به باشگاههاي بدهكار ايراني

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- كنفدراسيون فوتبال آسيا فرصت به باشگاههاي بدهكار ايراني را تا دو ماه ديگر تمديد كرد.

مهدي تاج، رييس فدراسيون فوتبال ايران اواخر هفته گذشته با حضور در مقر كنفدراسيون فوتبال آسيا در مالزي با مسووالن اين كنفدراسيون از جمله شيخ سلمان، رييس AFC درباره مسايل مرتبط به فوتبال ايران ديدار و گفتوگو كرد.

چندي پيش AFC باش//گاههاي ايراني را تهديد كرده بود در صورتي كه تا 9 شهريور نتوانند بدهيهاي خود را تسويه كنند، از حضور در ليگ قهرمانان آسيا باز خواهند ماند.

در همين راس//تا تاج از شيخ سلمان فرصت يك سالهاي را خواست كه رييس AFC با اين موضوع مخالفت و فقط اين فرصت را دو ماه ديگر تمديد كرد و اين موضوع در دستور جلسه هيات رييسه AFC نيز قرار گرفت.

همچنين در ادامه اين گفتوگوها شيخ سلمان به تاج اعالم كرد فوتبال ايران براي كنفدراسيون فوتبال آسيا جايگاه مهمي به شمار ميرود چراكه تيمه//اي ايراني تماش//اگران زيادي دارند. ضمن اينك//ه تيم ملي فوتبال ايران نيز به عنوان نخس//تين تيم آسيايي صعودش به جام جهاني 2018 روسيه را قطعي كرده است. البته تاج نيز در اين خصوص از شيخ سلمان درخواست ميكند كه AFC در ادامه براي تنبيه تيمهاي ايراني، محروم كردن تماشاگران را از دستور كار خارج كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.