آيين چراغ خاموشي نيست

Jahan e-Sanat - - News -

طرح نصب »كاشي ماندگار« با نصب اولين كاش//ي در 27 ارديبشهت 69، بر سردر خانه ايران درودي، نقاش برجس//ته كشورمان و با هدفپيگيريكنوانسيون3002 يونسكوكهبه پاسداري از ميراث ناملموس بشري اشاره دارد، آغازشدوبراساسبرنامهريزيهايصورتگرفته در اولين مرحله 200 كاشي ماندگار بر سردر خانهفرهيختگانوپيشكسوتانعرصهفرهنگ و هنر نصب خواهد شد. چهارمين و پنجمين »كاش//ي ماندگار« با هدف ارج نهادن به مقام ارزشمند نادر ابراهيمي، داستاننويس، مترجم، كارگ//ردان و م//درس فقيد هنر و مس//عود عربش//اهي، نق//اش و مجسمهس//از معاصر كشورمان، ديروز بر سردر خانه اين دو هنرمند نصب ش//د. چهارمين كاش//ي ماندگار ديروز بر س//ردر خانه نادر ابراهيمي، در مراسمي با حضور فرزانه منصوري، همسر او نصب شد. نادر ابراهيمي نويسنده، كارگردان و مدرس هنر بود و در طول حيات پربار خود توانست بيش از09 كتاب منتشر كند. او در حوزه فيلمنامهنويسي، ترانهسرايي، ترجمه، كارگرداني و تدريس هنر نقش فعالي داشت.

فرزان//ه منص//وري در حاش//يه نصب اين »كاش//ي ماندگار« گفت: »اين اقدام سازمان ميراثفرهنگي احت//رام به بزرگان و قدرداني از پيشكسوتان عرصه فرهنگ و هنر است كه حركت زيبا و بجايي است.«

او اف//زود: »از س//ازمان ميراثفرهنگ//ي، صنايعدس//تي و گردشگري بهخاطر اين كار زيبا تش//كر ميكنم. نصب اين كاش//ي باعث ميشود افرادي كه از اين محله عبور ميكنند ي//ا در اين محله س//كونت دارن//د، با زندگي و ش//خصيت بزرگاني مانند ن//ادر ابراهيمي بيشازپيش آشنا شوند.« ارزشهنرمندانرادرككنيم همچنين ديروز پنجمين »كاشي ماندگار« در مراس//مي با حض//ور همس//ر و دو فرزند مسعود عربشاهي بر سردر خانه اين نقاش و مجسمهساز معاصر كشورمان نصب شد.

مس//عود عربشاهي متولد 1314 است و او را يكي از نقاش//ان پيشرو و از شاخصترين هنرمن//دان مفهومي ايران ميدانن//د. جايزه نخس//ت چهارمين بيينال تهران )جايزه اول هنرهاي زيباي كش//ور( در فروردين ،1343 جاي//زه اول در نمايش//گاه بينالمللي موناكو فرانسه در سال ،1352 جايزه اول در نمايشگاه روز م//ادر در 1352 و همچنين جايزه اول در مسابقهمجسمهسازيتهراندرسال3531 از افتخاراتي است كه در كارنامه او ثبت شدهاند.

گيتي عربش//اهي، همس//ر استاد مسعود عربشاهي در حاشيه نصب اين كاشي گفت: »اين كار خيلي ارزشمندي است كه سازمان ميراثفرهنگي، صنايعدس//تي و گردشگري انجام داده و درحقيقت يك نوع احترام خاص و ويژه به هنرمندان اس//ت تا هم هنرمند قدر خود را بهتر بدانند و هم مردم و مسووالن ارزش اين هنرمندان را درك كنند.«

او افزود: »استفاده از كاشي بهعنوان يك نماد و يادمان فرهنگي براي بزرگان عرصه فرهنگ و هنر انتخاب هوش//مندانهاي است و جنس و رنگي كه براي اين يادمان اس//تفاده ش//ده، متناسب با فرهنگ و هنر بومي است.«

رامين عربشاهي، فرزند استاد عربشاهي نيز در اين مراسم افزود: »بسيار خوشحالم كه اين كاش//ي بر س//ردر اين خانه نصب شده و بابت اين حركت زيباي فرهنگي از س//ازمان ميراثفرهنگي، صنايعدس//تي و گردشگري تشكر ميكنم.« هويتبخشيفرهنگي ششمين »كاشي ماندگار« ديروز با حضور علي جعفري، فرزند عالمه محمدتقي جعفري و مدير مركز نش//ر آثار عالمه، بر س//ردر اين مركز نصب ش//د. علي جعفري در حاش//يه نصب اين كاشي گفت: »اين كار ارزشمند در حقيقت هويتبخشي فرهنگي و يك كار ملي است. بهسهم خودم از سازمان ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري تشكر ميكنم.«

فرزن//د عالمه جعفري افزود: »متاس//فانه برخي از افراد با آثار، انديشه و زندگينامه عالمه جعفري آشنايي ندارند كه اين كار شما و نصب اين كاشي زمينه آشنايي بيشتر افراد را با عالمه جعفري فراهم ميكند.«

او اضاف//ه كرد: »نصب »كاش//ي ماندگار« درحقيق//ت پاسداش//ت فرهنگ//ي و اق//دام ارزشمندي است.« عالمه محمدتقي جعفري سال 1304 در تبريز متولد شد. او فيلسوف، روانش//ناس، جامعهش//ناس و مولويشناس است و ترجمه و تفس//ير نهجالبالغه يكي از ارزش//مندترين يادگاران عمر بابركت عالمه محمدتقي جعفري است.

سعيدنوروزجو- تعداد كارگردانهاي مولف تاريخ سينماي ايران از تعداد انگشتان دو دست كمتر است! طبيعي است كه قدر اين چند نامانگشتشماررابدانيموهميشهبهيادشانباشيم.37 سالپيشدر چنين روزي پدر سينماي فولكلوريك در تهران متولد شد. حاتمي در جايي متولد شد شبيه همان جايي كه رضا خوشنويس در هزاردستان به مفتش آدرس ميدهد؛ خيابان ش//اهپور، خيابان مختاري، كوچه ارديبهشت. مردي كه از متخصصان سينما گرفته تا مخاطبان عام و حتي كساني كه كال با سينما ارتباطي ندارند قطعا ديالوگي از آثار او را حفظاند.دليلشواضحاست،درونمايهآثارحاتميبراساسويژگيهاي قوميوانسانهايرشديافتهدراينباورهاواعتقادات،شكلگرفتهاست. شخصيتآثاراواغلبشبيهترينافرادبهخصلتوباورهايقوميتهاي ايرانيهستند.حاتميكهتقريباتمامآثارشرابراساسفيلمنامههايياز خودش ساخته، در انتقال فضا، زمان و شرايط اجتماعي دوره تاريخي كه در فيلمش به تصوير كشيده، بسيار موفق بوده است. پس برقراري ارتباط با آثار او كار سختي نيست. فقط كافي است ايراني باشيد! قطعا همه ما با آثار او آشنا هستيم اما بد نيست به بهانه زادروزش نگاهي بيندازيم به ماندگارترين آثار او؛ آثاري كه بعضي از آنها فراتر از يك فيلم يا سريال امروز به ناخودآگاه جمعي ايرانيها تبديل شدهاند به صورتي كه بسياري از ديالوگهاي فيلمهاي او را امروز به شكل ضربالمثل يا اصطالح به كار ميبرند. حسنكچل اولين تجربه س//ينمايي حاتمي، فيلم حسنكچل (1349) بود. حاتمي اين فيلم را در پي موفقيت نمايشنامه حس//نكچل و استقبال بسيار خوب م//ردم از آن، س//اخت. در واق//ع اين موفقيت موجب ش//د كه چند تن از دستاندركاران س//ينما او را ترغيب كنند كه اين نمايشنامه را به فيلم بدل كند و شانس خود در عرصه سينما را نيز بيازمايد. علي عباسي، تهيهكننده سينما، كه نمايش حسن كچل را ديده بود، براي س//اخت فيل//م آن، اعالم آمادگي كرد، اما به دليل بيتجربگي حاتمي در عرصه سينما، ميخواست كارگرداني فيلم را به شخصديگريبسپارد،وليحاتميمخالفتكردوسرانجامهمعباسي رامتقاعدكردكهخودازپسساختآنبرميآيد.حسنكچلنخستين فيلم ريتميك و موزيكال ايراني و برگرفته از داستانهاي كهن ايراني بود. اين فيلم با استقبال بسيار خوبي از سوي تماشاگران روبهرو شد و زمينه ورود وي به سينماي ايران را فراهم كرد. هزاردستان پس از اتمام س//وتهدالن حاتمي مش//غول نوش//تن فيلمنامه سريال هزاردستانشدكهابتدا»جادهابريشم« نام داشت. حاتمي براي نوشتن متن اين سريال عازم فرانسه شد و موهاي خود را از ته تراشيد تا رويش نشود به خيابان برود و فقط مش//غول نوشتن فيلمنامه باشد. [2] وي بارها اين متن را بازنويسي كرد و حتي گفته ميشود تعداد بازنويسيهاي اين متن به بيش از 10 بار رسيده است. ساخت اين سريال در سال 1358 كليد خورد و هشت سال طول كشيد تا سرانجام»هزاردستان«بهآنتنتلويزيونبرسد.عليحاتميبرايتوليد اين سريال دست به ساخت تهران قديم زد و حاصل كار او به عنوان يك شهرك سينمايي براي تلويزيون و سينماي ايران باقي ماند. اين سريال روايت گر زندگي رضا تفنگچي بود كه در اواخر دوره احمدشاه قاجار دست به اسلحه ميبرد و يك سلسله ترور را آغاز ميكند، او درسالهاي پاياني عمر كار خوشنويسي را پي ميگيرد و از رضا تفنگچي به رضا خوشنويستبديلميشود. كمالالملك درس//ال2631 حاتم//ي،فيل//م كمالالملك، را بر مبناي زندگي نقاش بزرگ ايراني و رابطهاش با شاه و دربار قاجار س//اخت. حاتمي سعي كرد در اي//ن فيلم، هم بعد تاريخي و هم بعد بيوگرافيك فيلم را حفظ كند و با تكيه بر رابط//ه حكومت با يك هنرمند به ضعفهاوچالشهايفرهنگيوهنري در آن زمان بپردازد. اين فيلم از بازي خوب بازيگرانش بهرهمند است كه هر يك بازيهاي خوب و ماندگاري از خود به جاي گذاشتهاند.

مادر حاتمي در سال 1368 فيلم مادر را ساخت. مادر ماجراي روزهاي پاياني مادري پير است كه در خانه سالمندان به سر ميبرد. او كه بعد از سالها تالش وتحملمشكالتبسياروبزرگكردن فرزندانش، اكنون در آستانه مرگ قرار گرفته، از فرزندانش ميخواهد كه او را به خانه قديميشان ببرند و خود نيز در اين روزهاي پاياني در آنجا جمع شوند. فرزندان او هر يك مسيري را در زندگيشان در پيش گرفتهاند و به راه خود رفتهاند. بيماري مادر و س//پس مرگش بعد از كش و قوسهايي آنها را به يكديگر نزديك ميكند. حاتمي كه از سالهاي اوليه دهه07، مطالعه و تحقيق درباره زندگي جهان پهلوان تختي را آغاز كرده بود، بعد از پشت سر گذاشتن دشواريهايي س//رانجام در سال ،1375 ساخت فيلم جهان پهلوان تختي را آغاز كرد. متاس//فانه پس از آنكه تنها بخشهايي از فيلم را فيلمبرداري كرده بود بيماري سرطان به سراغش آمد و در بيمارستان بس//تري و مجبور شد پروژهاش را نيمهكاره رها كند. او در تاريخ 15 آذرماه5731 درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.