علياصغر مونسان معاون رییس جمهور شد؛

Jahan e-Sanat - - News -

فاطمهروشن-»عضوهياتمديرهباشگاه پرسپوليس، چهره سال صنعت ساختمان در گروه »مدي//ران دولت//ي«، معاونت اجرايي شركت هريس، عضو هياتمديره و معاونت اجراي//ي ش//ركت دي، مديرعامل ش//ركت آتيساز، مديرعامل شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران، مديرعامل سازمان مهندسي و عمران شهر تهران« اين بخشي از فعاليتهاي علياصغر مونسان، چهارمين رييس سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي كشور، در دولت حسن روحاني اس//ت. رييسي كه همچون افراد گذشته نه تنه//ا تخصصي در اين زمينه ن//دارد، بلكه برخي فعاليتهايش در نقطه مقابل ميراث فرهنگي قرار دارد.

ظهر ديروز حس//ن روحان//ي در حكمي علياصغ//ر مونس//ان را به عن//وان »معاون رييسجمه//ور و ريي//س س//ازمان ميراث فرهنگ//ي، صنايعدس//تي و گردش//گري« منصوب كرد. انتصابي كه چندان غيرمنتظره نبود و پيش از آن هم به صورت غيررسمي خبرهاي//ي از اي//ن حكم به گوش رس//يده بود. مونس//ان كه ش//ايعاتي درباره نس//بت فاميل//ياش ب//ا رييسجمهور ه//م در اين س//الها مطرح ش//ده، ح//اال چهاردهمين رييس سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي است؛ اتفاقي كه اگرچه بسياري از كارشناسان و اهالي هر سه حوزه را نگران كرده، اما برخي همچنان كورس//وی اميدی برای بهبود وضعيت دارند.

بدترين فرد در ح/وزه، بهترين فرد نسبت به روساي انتخاب شده است

يكی از مديران ارش//د پژوهش//گاه ميراث فرهنگي و گردش//گري تغيير رييس سازمان ميراث فرهنگي را در وضعيت پژوهشگاه موثر نميداند و به »جهان صنعت« ميگويد هرچه هس//ت وضع از اين بدتر نميشود! »سازمان ميراث فرهنگي از زمان دولت آقاي احمدينژاد به قهق//را رفت و وضعيت آن هيچ وقت بهتر نشد.« اين مدير پست رياست در اين سازمان را سكوي پرتابي تنها براي روساي آن ميداند كه ميخواهند براي خود رزومهاي دست و پا كنند و جايگاه بهتري در دولتهاي مختلف بگيرند: » در اين سالها هركس رييس سازمان شد، تخصصي نداشت. نميدانم تخصص آقاي مونسان چيست و چه فعاليتي در اين سالها داش//تهاند اما اسمشان به گوش اهالي ميراث فرهنگي آشنا نيست.«

او از اشخاصي در حوزه نام ميبرد و ميگويد بدترين فرد در حوزه، بهترين فرد نس//بت به روس//اي غيرمتخصص انتخاب ش//ده در اين سازمان است. از شرايط چندساله پژوهشگاه هم دل خوش//ي ن//دارد و ميگوي//د در اين چهارسال حتي يكبار جلسهاي با آنها برگزار نشده: »در مدت سهس//اله آقاي سلطانيفر، حتي يكبار ايشان جلسهاي با ما نداشت، اين درحالي است كه پژوهشگاه قلب تپنده سازمان است. با آمدن خانم احمديپور تصور كرديم وضع شايد بهتر شود اما باز هم اينطور نشد.« اين مديرمعتقد است اين انتصابات تنها تغيير است و تحولي در كار نيست: »چند سال است منتظريم رييسي بيايد كه دلش به حال ميراث فرهنگيكشورشبسوزد،تخصصيداشتهباشد و حرف ما را بفهمد. من به شخصه ديگر اميدي ندارم. وضع هم كه از حال حاضر بدتر نخواهد شد، پس گمان نميكنم هيچ اتفاق خاصي در پژوهشگاه رخ دهد.«

ديدگاه ساخت و سازي نقطه مقابل ميراث فرهنگي است

عليرضا افشاري دبيركل شبكه سمنهاي ميراثي استان تهران و فعال ميراث فرهنگي، اگرچه علياصغر مونسان را گزينهاي مطلوب ب//راي اين س//ازمان نميداند، ب//ا اين حال اميدوار است رييس جديد رويكرد متفاوتي را در پي//ش بگي//رد: »اميدواري//م حداقل از مش//اوران متخص//ص و م//ورد وثوق هر س//ه حوزه ميراث فرهنگي، گردش//گري و صنايعدس//تي اس//تفاده كنند. مشاوراني از نهاده//اي غيرانتفاعي، خبرن//گاران حوزه و بدنه س//ازمان و افرادي كه سالهاي زيادي را در اين حوزه فعاليت كردهاند و البته برخي چهرهها. اگر ايشان بخواهند تنها به چهرهها و صاحب نامان اين حوزه بسنده كنند وضعيت نامناس//ب كنوني ادامه خواهد داش//ت. اما اميدواري//م با خواندن نظرهاي متفاوت و به ويژه انتقادي بتوانند به شناخت درستي از مشاوران برسند.«

افشاري سابقه مونسان را هم نگران كننده ميداند و ميگويد نوع نگاه او دقيقا نقطه مقابل ميراث فرهنگي است: »ما نگران نگاه ايشان به س//اخت و سازها هم هستيم. اين نوع نگاه به شدت براي ميراث فرهنگي مخرب است، مثل تفاوت نوع نگاه ش//هرداري و سازمان ميراث فرهنگي به بافتها و خانههاي تاريخي.«

او برخي ويژگيهاي مونسان را هم مثبت ميداند و به »جهان صنعت« ميگويد: »آقاي مونسان در كارشان اقتداري دارند كه اميدواريم آن را در بركناري افراد ناوارد در سازمان به كار گيرند. اتفاقي كه با تمام انتقادات ما تاحدودي در دوره آقاي رحيم مشايي اتفاق افتاد. تا حاال كه به هر حال ش//رايطي پيش آمده و رييس سازمان شدهاند نام نيكي به جا بگذارند.«

افشاري استفاده از تجربيات رييس سابق ميراث فرهنگي را هم مفيد ميداند و معتقد اس//ت اگرچه زمان رياست احمديپور كوتاه بود اما ش//ناخت خوبي از س//ازمان پيدا كرد. هر چند فرصت به عمل درآوردنش را نيافت: »آقايمونسانميتوانندازتجربياتجمعشده اما استفاده نشده خانم احمديپور بهره ببرند. اگرچه خانم احمديپور از نگاه بيروني حركت خاصي در اين مدت انجام نداد اما نوع ارتباطي كه با آدمها داشت نشان ميداد ديد خوبي پيدا كرده بود و اميد داشت بتواند تجربياتش را به كار گيرد. اكنون ميشود اين شناخت از افراد و حوزهها را به مديريت جديد منتقل كند.« فرصتسوزيهايرييسجمهور اردش//ير اروج//ي از كارشناس//ان ح//وزه گردشگريدرموردانتخابرييسجديدسازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي به »جهان صنعت« ميگويد: »مش//كل سازمان ميراث فرهنگي و گردش//گري همه را خسته كرده است. بارها و بارها خبرنگاران روزنامهها، سايتهاي خبري و حتي صدا و سيما به ما و ديگران مشكالت را گفتهاند، ما هم بارها توضيح داديم اما گوش شنوايي نيست.

پتانسيلگردشگريايرانباالست.اينگذاره را همه قبول دارند. حتي دو دوره است كه در تبليغات رياستجمهوري، كانديداها روي اين پتانس//يل مانور ميدهند و برنامههايشان را اعالم ميكنند. اين نش//اندهنده اهميت اين حوزه است. همه ميدانيم كه گردشگري ايران پتانسيل درآمدزايي، ايجاد اشتغال و افزايش توليد ناخالص ملي را دارد. همه از مزاياي آن باخبريم اما كاري برايش نميكنيم.«

او با اش//اره ب//ه اتمام دوره مس//ووليت س//لطانيفر و انتظار كارشناسان اين حوزه، ميگوي//د: »ما انتظار داش//تيم بعد از اتمام دوره مس//ووليت آقاي س//لطانيفر كس//ي سكاندار س//ازمان شود كه چم و خم حوزه گردش//گري را بشناسند يا تحصيلكرده اين حوزه باشد يا در سابقه مديريتي او تشابهي ديده شود. ولي متاسفانه شاهد انتصاب خانم احمديپور بوديم. س//ابقه مديريتي ايشان تقسيمات كشوري وزارت كشور بود.

ايش//ان نتوانس//تند در مدت شش ماه مسووليتش//ان قدمهاي مثبت//ي بردارند. هرچن//د وقتي ه//م نداش//تند و زماني كه ب//ا س//ازمان آش//نايي پي//دا كردن//د دوره مديريتشان به اتمام رسيد.«

اروجي از بيانيههايي ميگويد كه خطاب به رييسجمهور ب//راي برگزيدن گزينهاي مناس//ب در مديريت س//ازمان صادر شد و نتيجهاي نداش//ت: »براي دوره پيشرو نيز بس//ياري از كارشناس//ان، روزنامهنگاران و فعاالن اين حوزه با دادن بيانيه در شبكههاي مجازي و رسانهها خواستار انتخاب گزينهاي مرتب//ط و با س//ابقه در مديريت س//ازمان بودند اما باز هم ميبينيم كه رييسجمهور فرصتس//وزي كرد. ما منكر توانمنديهاي مديريتي آقاي مونسان نيستيم ولي ايشان س//ابقهاي در اين حوزه ندارن//د. به همين جه//ت ش//ش ماه اول مس//ووليت ايش//ان صرف ش//ناختن حوزههاي كاري ميشود، بعد از آن چند وقت براي تعيين معاونتها وقت صرف ميش//ود و چند سال هم طول ميكش//د تا برنامهاي جامع تدوين شود. در آخر نيز عمر مديريت ايش//ان تمام ميشود و هيچ كاري صورت نميگيرد. دقيقا اتفاقي كه براي آقاي سلطانيفر افتاد. ايشان اعتقاد داشت برنامه جامع تدوين شده ناقص است. به همين سبب خواستار تدوين برنامه جديد شد. س//ر آخر در روزي كه سازمان را ترك ميكردن//د اب//راز اميدواري كردن//د كه در ماههاي آينده برنامهاي كه توس//ط ايش//ان و تيمشان تدوين شده است، اجرا ميشود. آن برنامه نيز با آمدن خانم احمديپور دچار تغيير ش//د. اگر قرار بود ثمره فعاليت ما در سازمان ميراث فرهنگي وارد كتاب گينس شود، از ما به عنوان فرصتسوزترين كشور ياد ميكردند.«

او با اش//اره به بيتوجهي فارغالتحصيالن اين حوزه ميگويد: »سازمان ميراث فرهنگي و گردش//گري حتي نتوانس//ته يك درصد از فارغالتحصيالن رش//تههاي مرتبط را جذب كند. مسووالن پاسخ دهند چرا ما رشتههاي هتلداري و مديريت جامع گردشگري داريم؟ صرف اين هزينه چه فايدهاي براي كشور دارد در حالي كه قرار نيست از متخصصان استفاده شود. در روزهايي كه كشورهايي مثل تركيه، عراق، مصر ...و دچار مش//كل بودند و صنعت گردشگري آنان در نوسان بود، ما با توجه به دارا بودن امنيتي مناسب در منطقه چه قدمي براي جذب گردشگران آن كشورها برداشتيم؟ هيچ! دليلشچيزينيستجزعدمتوجهبهمديريت علمي در اين حوزه بسيار مهم.«

او در پاي//ان با تاكيد بر اين نكته كه ديگر بايد با شرايط جديد نيز كنار آمد، گفت: » هر چقدر هم كه به تصميمات ايراد بگيريم، كار از كار گذشته است. ما فقط بايد براي مدير جديد آرزوي موفقيت كنيم و تاكيد داشته باشيم كه اي//ن حوزه ظرافت خاصي دارد. وجود بناهاي متعدد تاريخي، پتانس//يلهاي گردشگري و ظرفيته//اي صنايعدس//تي مديريتي قوي ميطلبد. اميدوارم آقاي مونسان بتواند از پس مسووليتش بر آيد.«

كارنامه علياصغر مونسان، ازچهره نمونه حوزه س/اخت و س/از تا شايعات نسبت فاميلي با رييس جمهور

علياصغر مونسان، رييس جديد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي متول//د س//ال 1349 در ته//ران اس//ت. او دانشجوي دكتراي عمران از دانشگاه صنعتي شريف، كارشناسي ارشد مديريت ساخت از دانشگاه صنعتي اميركبير، كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني از سازمان مديريت صنعتي و كارشناسي عمران از دانشگاه صنعتي شريف است كه پيش از اين، رييس هياتمديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش بوده. مونس//ان كه تخصصش بيش//تر در زمينه زيرس//اخت اس//ت، در كارنامه حرفهاياش مديرعامل شركت توسعه فضاهاي فرهنگي ش//هرداري ته//ران، مديرعام//ل س//ازمان مهندس//ي و عمران شهر تهران، مديرعامل شركت آتيس//از )بنياد مستضعفان انقالب اس//المي(، معاونت اجرايي شركت هريس )س//تاد اجرايي فرمان ام//ام ره( و عضويت هياتمديره و معاونت اجرايي ش//ركت دي )بني//اد مس//تضعفان انقالب اس//المي( به چشم ميآيد. او در سال 1391 مدير نمونه ش//هرداري تهران شد و در سال 93 با حكم وزير ورزش وقت دولت يازدهم، به س//مت عضو هياتمديره باشگاه پرسپوليس انتخاب شد. در سال 1395 نيز به عنوان چهره سال صنعت ساختمان در گروه »مديران دولتي« برگزيده ش//د. به نقل از ايس//نا، در دورهاي برخي رسانهها به نسبت خانوادگي مونسان و حسن روحاني- رييسجمهور- اشاره كردند كه بعدها روابطعمومي منطقه آزاد كيش اين نس//بت و اخبار را تكذيب و عنوان كرد كه مديرعاملي سازمان منطقه آزاد كيش تنها بر اس//اس كارنامه علمي و عملي و س//ابقه مديريتي به مونسان سپرده شده است.

همزم//ان با آغاز تالشهاي رييسجمهور ب//راي تعيين كابين//ه دوازدهم، »مونس//ان« مس//لمترين گزينهاي بود كه براي رياس//ت س//ازمان ميراث فرهنگي، صنايعدس//تي و گردشگري مطرح شد. در نهايت روحاني ديروز، در حكمي او را به عنوان »معاون رييسجمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري« منصوب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.