تكاپوي خانم دكتر در روزهاي آخر

Jahan e-Sanat - - News -

محمدتاجالدين-سازمانميراثفرهنگي، گردشگري و صنايعدستي منتظر چهارمين س//كاندار خود در دولت حسن روحاني است. محمدعلي نجفي، مسعود س//لطانيفر، زهرا احمدي پور و حاال علياصغر مونسان. س//ه مدير اول كه در دولت حس//ن روحاني حكم گرفتند چند ويژگي مشترك دارند. نخست طول عمر پايين مديريتي آنهاس//ت كه نشان ميدهد ثبات و استراتژي بلندمدت در اين سازمان بيمعني است. دوم بيربط بودن سابقه مديريتي با حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري است كه نشاندهنده عدم توجه به شايستهساالري و نگاه تخصصي به اين سازمان مهم و سودآور است و نكته آخر نداشتن برنامهريزي بلندمدت و مديريتي روزانه و س//اعتي توسط مديراني كه از عزل خود يا در بهترين حالت جابهجايي اتاقشان در آيندهاي نزديك مطمئن هستند.

حسن روحاني نشان داده عالقهاي ندارد تركيب نزديكانش را تغيير دهد و تنها آنها را جابهجا ميكند. سلطانيفر روزي گزينه پيش//نهادي وزارت ورزش اس//ت و روزي ديگر رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردش//گري. صالحياميري امروز وزير ارشاد است و چند سال قبل گزينه وزارت ورزش و جوانان. اما در اين ميان اوضاع سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي از ديگر سازمانها وخيمتر است. سازماني به غايت تخصصي كه بعد از مديريت نسبتا موفق حسين مرعشي توفيقي در سالهاي گذشته نداشته است.

رسيدن مونسان به صندلي رياست سازمان نيز نشان ميدهد ديدگاه روحاني به اين س//ازمان بيش//تر از آنكه تخصصمحور باشد، سياسي است. مونسان كه در سابقه تحصيلي و كارياش كوچكترين قرابتي با فعاليتهاي اين سازمان ندارد در حالي س//كان مديريت را در دس//ت ميگيرد ك//ه مدير قبلي يعني احمديپور نيز در بدو ورود به سازمان براي اولين بار اتاقهاي س//اختمان ارگ را به چشم ميديد؛ تجربهاي چندماهه براي مديري ناآش//نا و آنجا كه ديدي هرچند س//طحي از فعاليت س//ازمان به دست ميآيد، دريافت برگه عزل از مسووليت. اين چكيده مديريت در س//ازمان ميراث فرهنگي، گردش//گري و صنايعدستي است.

حاال خبر رس//يده در روز پايان مسووليت زهرا احمديپور، پنج كاشي س//ردر خانه چند چهره ماندگار نصب شده است؛ كاشيهايي كه بيشتر از آنكه احترام به بزرگان باشد، براي خالي نماندن عريضه مديريت ش//ش ماهه خانم دكتر است. روحاني اگر واقعا قصدي براي تحقق بخشيدن به شعارهايش در حوزه گردش//گري و ميراث فرهنگي دارد، بايد نگاهش را به سازمان تغيير دهد. جا ماندن از كابين//ه، افزايش تعداد مديران خانم، روابط فاميلي ...و معيارهاي خوبي براي انتخاب مدير نيستند؛ مديري كه بايد برنامهاي مدون براي سر و سامان بخشيدن به بناهاي تاريخي و در آستانه تخريب، افزايش پتانسيل پذيرش گردشگر و جذب سرمايه خارجي و همچنين زنده نگه داشتن جسم بيجان صنايعدستي داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.