مرمت تكيه تاريخي بازار شاهرود

Jahan e-Sanat - - News -

رييس اداره ميراث فرهنگي، صنايعدس//تي و گردش//گري شهرستانشاهرودگفت:مرمتتكيهتاريخيبازار)تكيهزنجيري( شاهرود آغاز شد.

حميدرضا حس//ني با اعالم اين خبر افزود: مرمت اين بناي تاريخ//ي با اختصاص اعتباري بيش از 500 ميليون ريال آغاز شد و شامل پيبندي، نماكاري ديوارهاي داخل تكيه، گچكاري، آجر فرش محوطه، رنگبرداري از س//تونها و سبكسازي بام شاهنشين شمالي است.

وي با اشاره به اينكه اين تكيه در بين مردم شاهرود از جايگاه خاص و قابل توجهي برخوردار است، گفت: آيين معنوي »طوق بندان« شاهرود با محوريت اين تكيه برگزار ميشود.

حسني افزود: مراسم » شمع و چراغ« نيز در دهه اول محرم در اين تكيه تاريخي برگزار ميشود.

رييس اداره ميراث فرهنگي، صنايعدس//تي و گردش//گري شهرستان شاهرود گفت: تكيه تاريخي بازار از يادگاران دوره قاجار بودهوباشماره7993درفهرستآثارمليثبتشدهاست.تكيه زنجيري در بافت تاريخي شهر شاهرود قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.