فلك شعبدهباز!

Jahan e-Sanat - - News -

هومنجعفري- اعالمشدهكه11 ميليون هكتار از اراضي جنگلي كشور ناپديد شده! البته دوستان اعالم نكردند غيب شده بلكه از عبارت »كاهش يافته« اس//تفاده كردهاند. در همين رابطه بايد يادآوري شود در سالهاي اخير حجم چيزهايي كه كاهش يافته كم نيست. مثال مقاديري دكل نفت كاهش يافته! همچنين به همت مسووالن توانمند داخلي يك مبلغ ناقابل سه هزار ميليارد تومان از بودجه ايران كاهش و به بودجه كانادا اضافه شده. مقادير زيادي هم نفت و گاز از حوزههاي ما كاهش يافته و به حوزه قطر و به انبارهاي چين و هند منتقل شده كه البته در علم حسابداري به اين كار انبارگرداني ميگويند و ماللي نيست.

در زمينه توليد زمينخوار، جنگلخوار، كوهخوار و تاالبخوار هم به مرحله صادرات رسيدهايم و هر چند وقت يكبار يكي از اينها را به كشوري از كشورهايي كه با ما قرارداد استرداد مجرمان ندارند صادر ميكنيم. خالصه در كشوري زندگي ميكنيم كه در آن تعداد آدمهاي ش//عبدهباز زياد است چراكه هميشه يك چيزي غيب ميشود!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.