ديدار دستاندركاران جشنواره فيلم سبز با سيدحسن خميني

Jahan e-Sanat - - News -

سيدحس//ن خميني در ديدار با دستاندركاران ششمين جشنواره بينالمللي فيلم »سبز« كه در جماران برگزار شد، با اشاره به وارد شدن آسيبهاي فراوان به محيطزيست كشور در دهههاي متمادي گفت: اگر مشكل محيطزيست را جزو دردهاي بزرگ جامعه دانستيم و تاييد كرديم كه بايد نسبت بدان حساس باشيم، جشنواره فيلم »سبز« بزرگترين ابزار فرهنگي حفاظت از محيطزيست در ايران است.

او قويترين آثار در اين حوزه را فيلمهايي دانست كه قدرت تخيل و تصور را نسبت به آينده محيطزيست باالتر ببرد و افزود: در مقابل توهم كه منشا بياخالقيها در زندگي بشر است، تخيل عامل يك زندگي اخالقي است، چراكه به ما قدرت ميدهد تا در جايگاه ديگر انسانها و موجودات قرار گيريم و دردهاي آنان را لمس كنيم؛ در اينجاست كه هنر، ادبيات و سينما جايگاهي ويژه پيدا ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.