حق مردم بر خرج فاینانسها

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - نگاه نخست

محمدصادق جنانصفت حافظــه تاريخي ايرانيــان روزها و دوران گوناگون حاكــم بر اقتصاد ايران را ثبــت كرده و رخدادهاي تازه را با آن روزها مقايســه ميكند. ايــن روزها كه باران فاينانس بر كسبوكار كالن ايرانيان باريدن گرفته اســت، دستكم دو واقعه يكي مربوط به اوايل دهه 1370 و ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.