هدف یکسانسازي نرخ ارز افزایشقیمتنیست

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

روزنامه «جهانصنعت» در تاريخ 1396/6/21 در يادداشتي با عنوان «افزايش نرخ ارز در تقابل با رشــد اقتصادي و اقتصاد مقاومتي»، نكاتي را درخصوص يكسانسازي نرخ ارز مطرح كرده است كه واكنش بانك مركزي را در پي داشته است.

برهمين اساس روابطعمومي بانك مركزي توضيحاتي را در اين خصوص عنوان كرده است كه در پي ميآيد:

نگارنــده مطلــب درج شــده در روزنامــه «جهانصنعت» معتقد است كه يكسانسازي نرخ ارز نوعي پوشش براي دستيابي به ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.