مردم تاوان میدهند

طرح اجباري «بازرسي ادواري از آسانسورها» همچنان اجرا نميشود؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نسترن یوسفبكيان- مرگ زن 1۴ساله بر اثر سقوط از آسانسور بيمارستان مسيحدانشوري، مرگ يك شــهروند زاهداني به دليل آسانسور غيراستاندارد يكي از مجتمعهاي آپارتماني، جان باختن زن 57 ســاله در گناوه بر اثر سقوط در چاه آسانسور، شكستگي و مصدوميت شديد يك بانوي ميانسال وراميني بر اثر سقوط آسانسور يك ساختمان مسكوني و مصدوم شدن يك مرد جوان بر اثر سقوط كابين آسانسور در محله افسريه تنها گوشهاي از حوادث مربوط به ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.