کانالهایباثباتبانکیمیانتهران-بروکسلبرقرارمیشود

رییس مجلس بلژیک برای دیدار با روحانی و الریجانی وارد ایران شد؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه سياسي- رييس مجلس نمايندگان بلژيك ديروز در تهران با مقامات ارشد كشورمان ديدار و گفتوگو كــرد. محور اين گفتوگوها حول توسعه سياسي، اقتصادي و همكاريهاي تجاري ميان اين دو كشــور بــود و موضوعات مهم منطقهاي همچون جنايات ميانمار و جنگ يمن نيز در اين ديدارها مطرح شــد. اين براي نخستينبار نيست كه هياتي از نمايندگان اين كشور به ايران سفر ميكنند، سال گذشته نيز ايران ميزبان هياتي از كشور بلژيك براي افزايش و توســعه روابط ديپلماتيك بود. حضور رييس مجلس نمايندگان بلژيك در تهران از اين منظر حائز اهميت اســت كه اگرچه بلژيك در تعيين سياستهاي خارجي اتحاديه اروپا نقش كمرنگي را ايفا ميكند اما از منظر اقتصادي از ثبات خوبي برخوردار اســت و ايــران ميتواند از قدرت اين كشور در اروپا براي بهبود وضعيت اقتصادي به ويژه در زمينه بانكي بهره ببرد. از اين رو به نظر ميرسد افزايش همكاري سياسي و اقتصادي با كشورهاي كوچك اروپايي نخستين گام مقامات ايران براي آغاز و ادامه بهبود روابط با كشورهاي قدرتمند اروپايي است.

اروپاييهابايدپيامقاطعيبهآمريكاييها بدهند

حســن روحاني در ديدار با زيگفريد براک، رييس مجلس نمايندگان بلژيك با بيان اينكه اراده جمهوري اســالمي ايران استفاده از فضاي مناسب به وجود آمده بعد از برجام براي توسعه روابط با اتحاديه اروپا از جمله بلژيك است، اظهار داشت: بايد از فضاي بعد از برجام حداكثر استفاده را براي توسعه مناسبات و استحكام روابط دوجانبه و چندجانبه بهعمل آوريم. روحاني با بيان اينكه ايران خواهان گسترش روابط خود با اتحاديه اروپا است، گفت: بيترديد دو طرف با اراده مشترک ميتوانند از شرايط موجود به نفع منافع ملتهاي خود نهايت اســتفاده را ببرنــد. رييسجمهور خاطرنشان كرد: در دولت يازدهم تالش كرديم روابط ايران با دنيا هموار و مشكالت برطرف شود و در دوره جديد به دنبال آن هستيم تا از فضاي بسيار مناسبي كه در دولت قبلي بهوجود آمده براي بهبود و تامين منافع ملت خود اســتفاده كنيم و اميدوارم در اين مسير، كشورهاي دوست از جمله بلژيك در ايجاد فضاي مناســب براي تقويت مناســبات اقتصادي و فعاليت تجاري و بخشخصوصي فعالتر عمل كنند.

روحاني در ادامه موضوع برجام و لزوم پايبندي طرفين به مفاد اين توافق را مورد تاكيد قرار داد و گفت: در برجام ايران و كشورهاي 5+1 توانستند در يك مساله مهم به نام هستهاي به توافق برسند و اين يكي از موفقيتهاي بزرگ ميز مذاكره در يك مساله پيچيده بود كه ميتواند الگويي براي مسايل پيچيده منطقهاي و جهاني باشد.

رييسجمهور تصريح كرد: معتقد هســتيم تنها دستگاهي كه ميتواند اعالم كند كه ايران به تعهدات خود بر برجام عمل كرده است، فقط آژانس بينالمللي انرژي اتمي است و جمهوري اسالمي ايران براساس گزارشات آژانس به تعهدات خود در چارچوب برجام پايبند بوده است و انتظار داريم طرفهاي مقابل نيز كامال به تعهدات خود در چارچوب اين توافق پايبند باشند. روحاني با اشاره به تخلفات اياالت متحده درخصوص برجام گفت: از اتحاديه اروپا انتظار داريم اوال به طور كامل به توافق برجام عمل كنند و ثانيا به آمريكا نسبت به پايبندي به تعهداتش در برجام فشار آوردند و به آنها پيام قاطعــي دهند. رييسجمهور در ادامه به شرايط حساس منطقه و جهان و معضل تروريسم اشاره كرد و گفت: اقدامات تروريستي در تهران و بروكسل به اين معناست كه دو كشور دشمن مشتركي در اين زمينه دارند و الزم است در مقابله با اين معضــل با يكديگر همكاري و مشاركت داشته باشند.

زيگفريد بــراک، رييس مجلس نمايندگان بلژيك نيز در اين ديدار با تاكيد بر اينكه تصميم قطعي بلژيك تقويت مناسبات دوجانبه با ايران است،گفت:بسيارمصممهستيمكههمكاريهاي دوجانبه و چندجانبه مرتبط با اتحاديه اروپا را با جمهوري اسالمي ايران توسعه دهيم.

رييس مجلس نمايندگان بلژيك خاطرنشان كرد: حضور هياتهاي مختلفي از پارلمان بلژيك در تهران طي ماههاي اخير نشاندهنده آن است كه بروكســل براي ارتقاي روابــط خود با ايران اهميت بســيار زيادي قائل است و معتقديم در شرايط كنوني بايد از فرصت بزرگ برجام استفاده كرده و تالشهاي بيشــتري براي رفع موانع و توسعه روابط به ويژه در حوزه تجاري و اقتصادي به نفع ملتهاي خود به عمل آوريم.

بــراک در ادامه با تاكيــد بر اهميت تعهد و پايبندي طرفين بــه توافق برجام گفت: برجام نهتنها براي ايران بلكه براي بلژيك و اتحاديه اروپا از اهميت زيادي برخوردار است و تمام تالشمان را خواهيم كرد كه اتحاديه اروپا به همه تعهدات خود عمل كند.

وي با تاكيد بر لزوم بهبود روابط بانكي بين دو كشور، گفت: برقراري و بهبود تبادالت بانكي را به نفعدوطرفميدانموبرخيمشكالتموجودبايد هرچه سريعتر برطرف و كانالهاي باثبات بانكي بين تهران و بروكسل برقرار شود.

رييس مجلس نمايندگان بلژيك در ادامه با تاكيد بر اينكه جمهوري اسالمي ايران نقش بسيار مهمي در حوزه سياسي و راهبردي منطقهاي ايفا ميكند، گفت: همكاري با جمهوري اسالمي ايران در اين حوزه به نفع تمامي كشورهايي است كه با تروريسم مقابله ميكنند. بلژيك قرباني تروريسم است و مصمم است همكاريهاي نزديكي با تهران در اين حوزه برقرار كند.

تروريسم دغدغه مشترك بين ايران و بلژيك

علي الريجاني، رييس مجلس شوراي اسالمي نيز نشســت مشتركي با زيگفريد براک، رييس مجلس نمايندگان بلژيك برگزار كرد. الريجاني در اين نشســت اظهار داشــت: خوشحاليم كه ميزبان رييس پارلمان بلژيك و همراهان ايشان هستيم؛ ايران و بلژيك روابط اقتصادي با سابقه طوالني دارند كه در سالهاي اخير رشد خوبي داشته اســت. رييس مجلس شوراي اسالمي با اشــاره به رفتوآمدهاي پارلمان ايران و بلژيك افزود: در سال گذشته نيز رييس سناي بلژيك به ايران آمدند بنابراين اين رفتوآمدها از گذشته وجود داشته است.

وي دربــاره مذاكره با رييس پارلمان بلژيك گفت: در اين مذاكره در مورد محورهاي توسعه ايران در آينده به خصوص درباره شــش محور استراتژيك مصوب در قانون برنامه ششم توسعه و زمينه سرمايهگذاري ايران در كشورهاي ديگر صحبت شد. الريجاني ادامه داد: همچنين درباره زمينه همكاريهاي گستردهتر به ويژه در مورد بحرانهاي منطقهاي و تروريسم به عنوان دغدغه مشترک ايران و بلژيك بحث و بررسي شد كه اين مورد نيازمند همكاريهاي بينالمللي است.

رييس مجلس شــوراي اسالمي يادآور شد: بحران ميانمار و جنگ در يمن در اين جلســه مطرح شد. همچنين در مورد مذاكرات بيشتر بين دو كشــور در زمينه حقوق بشــر و ارتقاي زمينههاي اقتصادي تاكيد شــد. وي ادامه داد: همچنين موافقت شد در توسعه روابط پارلماني، تجاري، اقتصادي بين دو كشور و همكاري بيشتر بــراي برقراري صلح و امنيت در جهان گامهاي اساسي برداشته شود.

زيگفريد بــراک، رييس مجلس نمايندگان بلژيــك نيز گفت: در جلســه مذاكره با رييس مجلس ايران موضوعات مهمي مورد بحث قرار گرفت، بهخصوص به روابط دوجانبه بين ايران و بلژيــك كه به ميانه قرن نوزدهم بازميگردد، اشاره و بر همكاري اين دو كشور به ويژه در دوره پسابرجام و برنامهريزي در اين راستا تاكيد شد. وي افزود: تالشها در جهت ارتقاي مناسبتها نسبت به گذشته بايد ارتقا يابد. همچنين برنامه دولــت و مجلس ايران براي بهبود و پيشــبرد اهداف اقتصادي در اين كشور بنا نهاده شده كه موفقيتآميز خواهد بود. براک ضمن خرسندي از تاكيدرييسمجلسايرانبرنقشبخشخصوصي به عنوان موتور محرک اقتصاد گفت: ما اروپاييها با تمامي سياستها و ديدگاههاي كشور آمريكا موافق نيستيم پس در مسير خود عمل خواهيم كــرد. در واقع تاكيد داريم دفتر اتحاديه اروپا در ايران تاسيس شود تا مشكالت بين دو كشور رفع شود. رييس مجلس نمايندگان بلژيك با تاكيد بر حل مشــكالت بانكي تصريح كرد: هر دو طرف بايد تالش كنند موانع بانكي برطرف شود در غير اين صورت تجارت بين دو كشور با مشكل مواجه خواهد شد. براک با اشاره به تشكيل كميتهاي در پارلمان بلژيك جهت بررسي اجزاي مختلف تروريسم گفت: در اين مذاكرات در مورد حفاظت از كشورهاي خود در برابر تروريسم بحث شد. در واقع براي مبارزه با تروريسم نيازمند همكاريهاي بينالمللي هستيم. در اين زمينه پليس بلژيك در باالترين سطح با پليس ايران مذاكره داشته است. وي همچنين در مورد حقوق بشر افزود: در اين خصوص نيز توافقاتي حاصل شد تا حقوق بشر در چارچوب حقوقي بنا نهاده شود. در واقع مشكالت حقوق بشر در پارلمان بلژيك نيز وجود دارد كه بايد حل شود.

ادبيات تهديدآميز آمريكاييها تاثيري بر سياست ايران ندارد

دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز با زيگفريد براک ديدار و درباره راهكارهاي گسترش مناسبات و همكاري ميان دو كشــور گفتوگو كرد. علي شمخاني در اين ديدار با اشاره به آمادگي جمهوري اسالمي ايران براي ارتقاي سطح همكاريهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و امنيتي با كشورهاي اروپايي به ويژه بلژيك اظهار داشت: مجالس دو كشور ميتوانند نقش تاثيرگذاري در بسترسازي براياستفادهازظرفيتهايگستردهسرمايهگذاري در ايران در حوزههاي انرژي، فناوري و دانشبنيان داشته باشند.

وي با تشريح خطرات ناشي از تسليح، تجهيز، آموزش و گســترش گروههاي تروريستي كه از سوي برخي كشورهاي منطقهاي و غربي صورت ميگيرد، خاطرنشان كرد: حوادث روزهاي اخير اروپا نشان داد كه استفاده ابزاري برخي كشورها از تروريســم در عراق و سوريه، موجب غيرقابل مهارشــدن آن و تسري اين پديده شوم به قلب اروپا شده است. شمخاني در سخنان خود به نقش مثبت اتحاديه اروپا در توافق هستهاي اشاره كرد و تصريح كرد: برجام، توافقي بينالمللي و مورد تاييد شوراي امنيت است و همه طرفها بايد در برابر رفتارهاي نابخردانه و مواضع تند و غيرقانوني ايســتادگي كنند. عضو هيات نظارت بر اجراي برجام تصريح كرد: فضاســازيهاي رسانهاي و عمليات رواني آمريكاييهــا در دورههاي 120 روزه صدور معافيتهاي تحريمي به منظور تحت تاثير قرار دادن كشــورها و ممانعت از همكاري با ايران بوده و حركت در مســير ايرانهراســي است. شمخاني با اشاره به روند رو به تزايد ديدار مقامات كشورهاي مختلف و حضور هياتهاي تجاري مختلف از سراسر دنيا در ايران افزود: اين روند نشــان ميدهد هيات حاكمه آمريكا درک صحيحي از فضاي تجاري و اقتصادي جديد به ويژه نسبت به كشور پهناور و سرشار از ظرفيت جمهوري اسالمي ايران ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.