تشكيل تيم مشترك براي تهيه برنامه تقويت مرزباني

Jahan e-Sanat - - NEWS - راهبرد دفاعی

وزير دفاع از تشــكيل تيم مشتركي از وزارت دفاع و ناجا براي تهيه برنامه تقويت مرزباني خبر داد و گفت: انســداد مرزي فقط به صورت انسداد فيزيكي قطعا پاسخگو نيست بلكه بايد مراقبت بصري، هوايي و در كنار آن نظارت انساني نيز انجام شود. به گزارش خانه ملت، امير سرتيپ اميرحاتمي، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با اشاره به حفاظت از مرزهاي جمهوري اسالمي ايران، اظهار داشت: قطعا در همه كشــورها بهخصوص كشورهايي كه مانند ايران همسايگان زيادي دارند و در نقاطي قرار دارند كه با مســايل امنيتي در مرز مواجه هستند، حتما بايد تلفيقي از مجموعه ظرفيتهاي انساني، فني، فناورانه، موانع و امكانات فيزيكي براي حفاظت از مرزها به كار گرفته شود در غير اينصورت مرزباني هم هزينه زيادي خواهد داشت، هم نتيجه موثري به دنبال ندارد. وي با بيان اينكه برنامه نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران در همين راستاســت و ساليان سال در اين زمينه كار شده و نســبت به گذشته وضعيت حفاظت از مرزها بهبود يافته است اما همچنان با آن وضعيت مطلوب فاصله دارد، افزود: در آن بخشهايــي كه وزارت دفــاع بايد به مرزباني كمك كند، پشتيبانيهاي تسليحاتي و تجهيزاتي انجام ميشود كه ظرفيت و امكان خوبي در بخشهاي مختلف وزارت دفاع در اين زمينه وجود دارد.

امير حاتمي همچنين با بيان اينكه بخشي از مراقبتها بايد به صورت هوايي انجام شود، تصريح كرد: در وزارت دفاع امكان پهپادي مناسبي براي اين موضوع داريم و هواپيماهاي بدون خلبان با تجهيزات مراقبتي خوبي كه روي آنها نصب شده، ميتوانند نقش موثري ايفا كنند، همچنين امكانات ديدهباني از جمله رادارها و دوربينها نيز مثمرثمر هستند، عالوه بر اينها در صورت بروز هر تعرض يا تهديدي، تسليحات و تجهيزات الزم براي مقابله وجود دارد. وي با بيان اينكه موضوع تقويت مرزباني بايد در قالب يك برنامه ميانمدت انجام شود، تاكيد كرد: اخيرا با سردار اشتري، فرمانده نيروي انتظامي و ساير مسووالن انتظامي جلسهاي را برگزار كرديم و مقرر شد تيمي تشكيل شود تا بتوانند برنامههاي الزم براي تقويت مرزباني را آماده كنند.

وزيردفاعوپشتيبانينيروهايمسلحهمچنينبابياناينكه تقويت مرزباني به صورت كلي در برنامههاي بنده به عنوان وزير پيشنهادي دفاع آمده بود و اكنون به دنبال آماده كردن جزييات اين برنامه هستيم تا بتوانيم در اين چهار سال آن را دنبال كنيم، يادآور شد: در بخشهايي از موضوع مرزباني، پيگيري اعتباري اين موضوع انتظامي در بنيه دفاعي است كه در آنجا نيز وزارت دفاع كمك ميكند.

وي درباره موضوع انسداد مرزي گفت: انسداد مرزي كار تخصصي نيروي انتظامي است و با ستاد كل نيروهاي مسلح هماهنگ ميشــود. امير حاتمي اظهار داشــت: اگر منظور از انســداد مرزي فقط انسداد فيزيكي باشد، قطعا پاسخگو نيست، اينكه كانالي تعبيه شود يا ديواري كشيده شود، كافي نيست بلكه بايد مجموعهاي از كارها با هم انجام شود. وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با بيان اينكه مراقبت بصري، هوايي و در كنار آن نظارت انساني در مرزها بايد انجام شود، خاطرنشان كرد: حتما در جاهايي بايد از موانع فيزيكي الزم مانند كانال، سيم خاردار، مين و از اين دست موارد استفاده كنيم و اگر مجموع اين اقدامات را انسداد مرزي تلقي كنيم، حتما اين نوع انسداد مرزي الزم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.