نشست وزراي خارجه ايران و 5+1 اواخر هفته جاري برگزار ميشود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا-يكديپلماتعاليرتبهكشورماناعالمكرد:نشستوزرايخارجه ايرانو1+5 درحاشيهمجمععموميسازمانمللدرنيويورکبرگزارميشود. پس از اجرايي شدن برجام اين براي دومين بار است كه نشست وزراي خارجه ايران 5+1و در نيويورک برگزار ميشود با اين تفاوت كه نشست قبلي در زمان دولت باراک اوباما بود كه از توافق حمايت و بر اجراي آن تاكيد داشت و اين نشست در دوره ترامپ كه مخالف برجام و طرفدار بر هم زدن آن است، برگزار ميشود. آمريكا در حالي در نشست وزراي خارجه ايران 5+1و كه به احتمال قوي چهارشنبه هفته جاري برگزار ميشود، شركت دارد كه روز پنجشنبه گذشته براي يك دوره سه ماهه ديگر تعليق تحريمهايش عليه ايران را در چارچوب برجام تمديد كرد. اين ديپلمات عاليرتبه كشورمان ضمن تاييد برگزاري نشست وزراي خارجه ايران و 5+1 در هفته جاري به ايسنا گفت: برگزارياينجلسهدرنشستقبليكميسيونمشترکبرجامدرسطحمعاونان و مديران كل وزراي امور خارجه ايران 5+1و در وين تصميمگيري شده است و با توجه به حضور وزراي خارجه هفت كشور به عالوه رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا در هفته جاري در نيويورک و در نهايت موافقت تمام كشورها با برگزاري و مشاركت در آن برگزار خواهد شد. سيدعباس عراقچي و مجيد تختروانچيمعاونانوزيرخارجهكشورمانونيزپژمانرحيميانمعاونرييس سازمان انرژي اتمي از اعضاي تيم مذاكرهكننده هستهاي به همراه تعدادي ديگرازكارشناسانبرايشركتدرنهميننشستكميسيونمشترکبرجام راهي نيويورک شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.