اسراييلپايگاههاينظاميايراندرسوريهو لبنانراتحملنميكند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فارس- نخستوزير رژيم صهيونيستي ميگويد، به رييسجمهور فرانسه گفتم كه اسراييل استقرار پايگاههاي زميني، هوايي و دريايي ايران در سوريه و لبنان را تحمل نخواهد كرد. بنيامين نتانياهو، نخستوزير رژيم صهيونيستي بعد از ديدار با امانول ماكرون، رييسجمهور فرانسه گفت: عالوه بر حزباهلل در لبنان، حماس نيز به دنبال محكم كردن جاي پاي خود در آنجاست و من از فرانسه كه در لبنان نفوذ زيادي دارد خواستم كه از نفوذ خود در لبنان براي مقابله با آن استفاده كند و از تبديل اين كشور به پايگاه سازمانهاي تروريستي جلوگيري كند. وي افزود: من همچنين مساله تالش ايران براي استقرار پايگاه دائمي زميني، هوايي و دريايي در سوريه را مطرح كردم و گفتم كه اسراييل مخالف توافق آتشبس ميان آمريكا و سوريه است چراكه اين موضوع ايران را از مرزهاي اسراييل دور اما حضور نظامي اين كشور در سوريه را دائمي ميكند. وي افزود: استقرار پايگاههاي نظامي ايران در ســوريه چيزي است كه اسراييل هرگز آن را تحمل نخواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.