اردوغانبهتهرانسفرميكند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- رييسجمهور تركيه در گفتوگو با رسانههاي تركيهاي اعالم كرد كه قرار است چهارم اكتبر 12( مهرماه) به منظور شركت در يك نشست استراتژيكي دوجانبه در سطح مسووالن بلندپايه به تهران سفر كند. رجب طيباردوغان، رييسجمهور تركيه گفت: موضع ايران در رابطه با ضرورت حفظ وحدت و يكپارچگي عراق مشابه موضع تركيه است. وي در رابطه با اجراي عمليات نظامي با ايران عليه گروهك (پکک) گفت: ايرانيان گامهاي مثبتي در اين راستا برداشتهاند و اين عمليات ممكن است در كوههاي قنديل (شمال عراق) يا جاي ديگري باشد و دو كشور در حال بحث و بررسي اين موضوع هستند. اردوغان در ادامه گفت: قرار است چهارم اكتبر 12( مهرماه) برايشركتدريكنشستاستراتژيكدوجانبهبهتهرانسفركنمودرآنسفر درموردمسايلمربوطبهعملياتاحتماليمشترکعليهگروهك(پکک) بامسووالنايرانيگفتوگوخواهمكرد.رييسجمهورتركيهخاطرنشانكرد: خلوصي آكار، رييس ستاد نيروهاي مسلح تركيه قبل از من به تهران سفر و با همتايانخودگفتوگوخواهدكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.