حق مردم بر خرج فاينانسها

Jahan e-Sanat - - NEWS -

محمدصادق جنانصفت- حافظه تاريخي ايرانيــان روزها و دوران گوناگون حاكم بر اقتصاد ايران را ثبت كرده و رخدادهاي تازه را با آن روزها مقايســه ميكند. اين روزها كه باران فاينانس بر كسبوكار كالن ايرانيان باريدن گرفته اســت، دستكم دو واقعه يكي مربوط به اوايل دهه 07۳۱ و يكي هم مربوط به دهه 0۹۳۱ به ذهن متبادر ميشــود. در سالهاي دهه 07۳۱ ايران با دشــواري كاهش درآمد نفت مواجه شده بود و نميتوانست وامها و اعتبارات اخذشــده از اروپاييها را پس دهد. در شروع دهه 0۹۳۱ امــا جريان فاينانس در اقتصاد ايران به دليل تشــديد تحريمهاي غرب از حركت بازايســتاده بود. البته در هر دو دوره يادشده مديران ارشد اقتصاد ايران و شــهروندان با نوعي تخفيف از بيرون مواجه بودند. حاال كه ابرهاي تيره از آســمان اعتباري ايران كنار رفته و كشــورهاي كرهجنوبي، چين و برخي بانكهاي اروپايي روي هم 55 ميليارد دالر براي ايران خط اعتباري گشودهاند، بايد از هر دو مقطع يادشده درس بگيريم و اين بار رفتاري مدرن و برحسب تكليف ملي انجام دهيم. تكليف اين است كه دولت و بانك مركزي شهرونداني را كه حاال هر كدام حدود 700 دالر بدهكار شدهاند، در جريان خرج دالرهاي فاينانسشده قرار دهند. واقعيت اين است كه اين اعتبارات و وامها به اعتبار ايرانيان داده شده است و نبايد اين اعتبار مخدوش شود. هر دالر خرجي كه قرار است انجام شود و هر دالري كه به هر فعاليتي اختصاص داده ميشود، بايد دو شرط را در آن رعايت كنيم؛ شرط اول اين است كه به ايرانيان با كمال شفافيت و شجاعت گفته شود اين دالر براي كدام طرح و كدام نهاد خصوصي يا دولتي هزينه ميشود. شرط دوم اين است كه هر دالر اختصاصدادهشــده به هر فعاليت سودآور و از حوزه نفوذ رانتخواران پيدا و پنهان دور باشد. پيشنهاد نگارنده اين است كه يك كميته يا گروه با اختيارات ويژه از سوي رييسجمهور با محوريت معاون اول تشكيل شود تا بر جريان خرج منابع فاينانسشده كه با اعتبار ايران و مقروض شدن ايرانيان اخذ شده است، نظارت دقيق، شجاعانه و كارشناسي شود. قرض گرفتن از دنيايي كه رقابت براي منابع در اوج اســت، يك هنر است و نشان ميدهد اعتبار ايران بازسازي شده است اما هنر بزرگتر و تكليف ملي اين است كه اين منابع به طور اقتصادي و با هدف بيرون كشيدن اقتصاد ايران از شرايط سخت هزينه شــود. معاون اول رييسجمهور كه در دوره اصالحات عضو هيــات امناي صندوق ذخيره ارزي و مورد اعتماد كامل رييس دولت وقت بود، كارنامه و سابقه كارآمدي در اينباره دارد و ميتواند دوباره بر چگونگي هزينه كردن 55 ميليارد دالر نظارت كند. ارائه گزارش دقيق و سروقت از جريان هزينهها چيزي است كه در اين دوره بايد آن را مراعات كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.