تسهيالت بانكها ۷۱ درصد رشد كرد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تســهيالت پرداختي بانكها طي پنج ماهه نخست سال ۶۹۳۱ به بخشهاي اقتصادي مبلغ 2082/4 هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳08/8 هزار ميليارد ريال معادل 4/7۱درصد افزايش داشته است. به گزارش «جهانصنعت» به نقل از روابطعمومي بانك مركزي، ســهم تسهيالت پرداختي در قالب سرمايه در گردش در تمام بخشهاي اقتصادي طي پنج ماهه سالجاري مبلغ ۶/4۳۳۱ هزار ميليارد ريال (معادل ۱/4۶ درصد كل تسهيالت پرداختي) است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 7/4۳۱ هزار ميليارد ريال معادل 2/۱۱ درصد افزايش داشته است. سهم تسهيالت پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن نيز در پنج ماهه سالجاري معادل 5۳7/5 هزار ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص 40/۳ درصد از منابع تخصيصيافته به سرمايه در گردش تمام بخشهاي اقتصادي (مبلغ ۶/4۳۳۱ هزار ميليارد ريال) است. همچنين از ۶27/7 هزارميليارد ريال تسهيالت پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل۶/58 درصد آن (مبلغ 5۳7/5 هزار ميليارد ريال) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده كه بيانگر توجه و اولويتدهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانكها در سالجاري است. براساس اين گزارش 40۱ هزار و ۹74 فقره تسهيالت به بخش صنعت و معدن با ميانگين پرداختي هر فقره ۶007 ميليون ريال پرداخت شده كه بيشتر از ميانگين پرداختي ساير بخشهاست. همچنين در بخش خدمات يك ميليون و2۹7 هزار و۹58 فقره تسهيالت با ميانگين پرداخت هر فقره ۳74 ميليون ريال پرداخت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.