انعقاد 3 قرارداد خارجي توسط بانك صنعتومعدن

Jahan e-Sanat - - NEWS -

معــاون مالي و بينالملل بانك صنعــت و معدن گفت: اين بانك در راستاي تامين مالي طرحها ســه قرارداد خارجي را منعقد كرده است.

اسماعيلي درگفت وگو با پايگاه اطالعرساني بانك صنعت و معدن، اظهار كرد: قرارداد خط آهن سريعالســير تهران – قم – اصفهان و قــرارداد تامين مالي 5/۱ ميليــارد دالري برقي كردن راهآهن تهران – مشــهد بين بانك صنعت و معدن به عنوان بانك تضمين كننده فاينانس و اگزيم بانك چين امضا شد كه اولين قرارداد از نوع فاينانس در 5/۱ سال اخير بانك صنعت و معدن است. معاون مالي و بينالملل مديرعامل بانك صنعت و معدن گفت: همچنين امضاي قرارداد فاينانس يك ميليارد و 200 ميليون يورويي به منظور تامين مالي پروژه نيروگاه حرارتي هرمزگان بين بانك صنعت و معدن و ونش اكونوم بانك روسيه كه با وام دولت روسيه طي پنج سال به بهرهبرداري خواهد رسيد، از جمله اقدامات مهم بانك صنعت و معدن در چند وقت اخير اســت. وي خاطرنشــان كرد: از ســوي ديگر امضاي موافقتنامه قرارداد 0۱ ميليارد دالري خط اعتباري سيتيك استيك چين با پنج بانك ايراني به نامهاي بانك صنعت و معدن، پارسيان، پاسارگارد، رفاه كارگران و توسعه صادرات نخستين قرارداد بزرگ ايران با چين پس از برجام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.