«ديگرهيچموسسهغيرمجازينداريم»اماداريم!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گرچه رييس كل بانك مركزي اعالم كرده ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي به پايان رســيده و ديگر هيچ موسســه غيرمجازي نداريم اما در واقعيت همچنان برخي موسسات و تعاونيهاي اعتباري غيرمجاز در حال فعاليت هستند؛ موسساتي كه البته خود بانك مركزي اكنون در موردشان اطالعرساني كرده و نسبت به سپردهگذاري در آنها هشدار ميدهد.

به گزارش ايسنا، هر چند ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي از مدتها قبل در دستور كار اين بانك قرار داشت و اقداماتي نيز انجام شده بود. با اين حال طولي نكشيد كه بانك مركزي از تعيين تكليف چند موسسه غيرمجاز كه از وضعيت نامتعادلي نيز برخوردار بودند، خبر داد و مسووليت تعهدات آنها را به چند بانك و موسسه واگذار كرد. بر اين اساس با توافقات انجام شده موسسات افضل توس، البرز ايرانيان و آرمان (وحدت) واگذار شد و در فرآيند ساماندهي قرار گرفت. با اين اقدام رييس كل بانك مركزي بارها اعالم كرد ساماندهي موسسات غيرمجاز به پايان رسيده و ديگر هيچ موسسه غيرمجازي نداريم. ولياهلل سيف حتي در اظهاراتي عنوان كرد كه «با افتخار اعالم ميكنيم كه ديگر هيچ موسسه غيرمجازي نداريم.» گرچه در همان زمان نيز برخي كارشناسان اين اظهارات سيف را متناقض دانسته بودند و جاي سوال داشت كه چگونه ديگر هيچ موسسه غيرمجازي نداريم اما بايد همچنان مراقب سپردهگذاري در موسسات غيرمجاز بود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.