انحراف سود بانكي كم شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در فاصله حدود دو هفته از اجراي بخشنامه بانك مركزي مبني بر الزام بانكها به كاهش نرخ سود سپرده، بازرسان اين بانك از نتيجه بررسي عملكرد بانكها در اين باره اعالم رضايت كردند. اين در حالي است كه گزارشهاي ميداني در شعب نيز حاكي از اختالف نظر با بررسي بانك مركزي نبوده و عمدتا از تن دادن به تكليف رعايت سودهاي بانكي نشان دارد. تازهترين گزارش بازرسان بانك مركزي از پايش هزار شعبه در سراسر كشور از اين حكايت دارد كه بانكها در اجراي بخشنامه همكاري مناسبي داشته و غير از چند مورد افتتاح حساب جديد با غير از نرخهاي تعيينشده انجام نشده كه در اين ميان با بانكهاي خاطي نيز برخورد شده است.

گرچه گزارش بانك مركزي از عملكرد هزار شعبه در بين حدود ۳2 هزار شعبه فعال بانكي انجام شده و نميتواند تاييدي بر اجراي بخشنامه در تمام شعب بانكها باشد اما به هر حال بررسيهاي ميداني نيز نشان ميدهد كه در حال حاضر حتي بانكهايي كه پيشتر نرخهاي سود باال پرداخته و حتي در دو يا ســه روز ابتداي اجراي دستورالعمل همچنان به روند قبلي ادامه ميدادند، فعال طبق تكليف محولشده به آنها پيش ميروند هر چند در اين ميان هستند بانكهايي كه به طرقي همچنان نرخهاي باالتري ارائه ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.