ترامپ تهديد به گزينه نظامي كرد

Jahan e-Sanat - - NEWS - چالش

كيمجونگاون،رهبرجوانكرهشماليميگويد كشورش با وجود تحريمهاي سخت توانسته به اهداف برنامه هســتهاياش بسيار نزديك شود و وعده داد اين برنامه را تا پايان ادامه دهد.

اين ســخنان را تلويزيون رسمي كرهشمالي به نقل از كيم جونگ اون و تنها ساعاتي پس از جديدترين پرتاب موشكي اين كشور پخش كرد؛ موشك بالســتيك ميانبردي كه صبح جمعه گذشته با عبور از آسمان شمال ژاپن ركوردهاي برنامه موشكي كرهشمالي را بهبود بخشيد. رهبر كرهشمالي اعالم كرد، كشورش در آستانه تكميل توانمندي هستهاي و نظامي خود است. وي افزود، آزمايش موشكي جديد كرهشمالي در راستاي تقويتتوانمندينظاميهستهايبرايايجادتوازن در قدرت نظامي كشورش با آمريكاست و اينكه سردمداران آمريكايي جرات نكنند درباره راهكار نظامي عليه پيونــگ يانگ صحبت كنند. اون تاكيد كرد: ما بايد بهطور واضح به ابرقدرتهاي خودپرست نشــان ميداديم كه چطور با وجود تحريمهاي بيانتهاي آنها توانستهايم به قدرت اتمي مورد هدفمان دست پيدا كنيم. در گزارش خبرگزاريرسميكرهشماليبهنقلازكيمجونگ اون آمده است: هدف نهايي ما رسيدن به توازن واقعي قوا با آمريكاست.

اين بيانيه يك روز بعد از شــليك موشــك بالســتيك جديد بود كه از فــراز ژاپن عبور و در اقيانوس آرام سقوط كرد. شوراي امنيت محكوم كرد شوراي امنيت فعاليت موشكي كرهشمالي را محكومكرد،امابهاقداماتتحريميشديدتردست نزد. چين ميگويد كه آمريكا بايد از تهديد نظامي كرهشمالي دست بردارد. شوراي امنيت سازمان ملل متحد جمعه گذشته آزمايش موشكي اخير كرهشــمالي را محكوم كرد و آن را نقض جدي قطعنامههاي شــوراي امنيت دانست. در بيانيه سازمان ملل آمده اســت: شوراي امنيت تاكيد ميكندكهاينفعاليتهانهتنهامنطقه،بلكههمه كشورهاي عضو سازمان ملل را به خطر مياندازد. شــوراي امنيت اما تحريمهاي اقتصادي موجود عليه كرهشــمالي را افزايش نداد. اين موضوعي است كه ناخرسندي اياالت متحده را برانگيخت، زيرا دولت ترامپ به شديدترين اقدامات تنبيهي عليه كرهشمالي چشم دوخته است. بالفاصله پس از انتشار بيانيه شوراي امنيت، رهبر كرهشمالي، اظهار داشــت: ما خواهان توازن نظامي با اياالت متحده هستيم تا اين كشور جرات نكند ما را به هجوم نظامي تهديد كند. تهديد به گزينه نظامي رييسجمهور آمريكا در سخناني در يك پايگاه هوايي ارتش اين كشور و در مقابل يك بمبافكن بي-۲ بار ديگر كرهشمالي را تهديد كرد و گفت پاسخ نظامي آمريكا به بحران كرهشمالي بسيار قوي و موثر خواهد بود.

دونالد ترامپ در جريان اين سخنراني در پايگاه نيروهوايي جويتبيساندروز در حومه واشنگتن اعالم كرد كه گزينههاي نظامي آمريكا براي مقابله با بحران كرهشمالي كامال موثر و قوي هستند و در صورت نياز براي واكنش نشان دادن به تهديدهاي پيونگ يانگ به كار گرفته ميشوند.

وي خطاب به صدها نفر از پرســنل نيروي هوايي اين كشــور ادامه داد: پس از مشــاهده تواناييهــا و تعهداتمان من بيش از هر زمان ديگري اطمينان دارم كه گزينههاي نظامي ما براي مقابله با اين تهديد نه تنها موثر بلكه بسيار قوي خواهند بود.

ترامــپ پيش از قرار گرفتن پشــت تريبون ســخنراني كه در مقابل يــك بمبافكن بي-۲ موســوم به شبح تعبيه شــده بود، از كنار يك جنگنده اســتراتژيك اف-۵3 نيــز عبور كرد تا گوشهاي از توانمنديهاي نظامي كشورش را به رخ كرهشمالي بكشد.

اين اظهارنظر از ســوي رييسجمهور آمريكا در حالي مطرح شــده كه برخي كارشناســان و متحدان سابق ترامپ ميگويند هيچ گزينه خوبي براي رويارويي با بحران كرهشــمالي در دسترس نيست. استراتژيست سابق كاخ سفيد در آگوست سالجاريميالديگفتهبودكههيچگزينهنظامي براي كرهشمالي در دسترس نيست.

ترامپ در ادامه سخنراني خود گفت: آمريكا و متحدانش هرگز از اقدامات كرهشمالي نميترسند. ما از مردم، كشور و شهروندانمان در مقابل تمام كساني كه جرات ميكنند ما را تهديد كنند، دفاع ميكنيم و اين طرفها شامل رژيم كرهشمالي نيز ميشود كه بار ديگر دست به اقدامات تحريكآميز زده است.

از ســوي ديگر مشاور امنيت ملي كاخ سفيد جمعه گذشته در واكنش به آزمايش موشكي اخير كرهشماليگفتكهازهمهظرفيتهايديپلماتيك براي حل اين بحران استفاده خواهد شد.

مكمستر در يك كنفرانس خبري تاكيد كرد: به كســاني كه از فقــدان گزينه نظامي صحبت ميكنند، ميگوييم كه گزينه نظامي وجود دارد، هرچند اين گزينهاي نيســت كه ما آن را ترجيح دهيم. مشاوران ترامپ عقيده دارند اقدامات تحريمي عليه كرهشمالي هنوز نتايج دلخواهي نشان نداده است زيرا بهطور كامل اعمال نميشود.

چين بزرگترين شريك تجارتي كرهشمالي محسوب ميشود.

كرهشمالي قصد دارد نشان دهد كه ميتواند جزاير گوام، متعلق به آمريكا را در درياي آرام هدف قرار دهد. همزمان سفير چين در اياالت متحده از اين كشور خواست كه از تهديد نظامي كرهشمالي دست بردارد.

او از آمريكا تقاضا كرد در جهت يك همكاري كارآمــد و موثر بينالمللي براي حل اين موضوع گام بردارد.

تيلرسون: كرهشمالي تهديد جهاني است

پــس از آنكه پيونگيانگ در كمتر از يك ماه گذشــته دومين پرتاب موشــكي خود را از فراز ژاپن انجام داد، وزير خارجه آمريكا مدعي شــد كه كرهشمالي در حال حاضر كل جهان را تهديد ميكند.

ركس تيلرســون گفت: در شرق آسيا دولت منزوي و مهاجم كرهشــمالي دموكراسيها در

جنوبــي و ژاپن را تهديــد ميكند و از همه مهمتر اينكه اخيــرا تهديداتش به آمريكا را نيز توسعه داده و كل جهان را به خطر انداخته است. اين در حالي است كه كرهشمالي باوجود افزايش خشم بينالمللي، به آزمايشات موشكي و نظامي خود ادامه داده است.

شوراي امنيت در چند روز گذشته جديترين و سختگيرانهترينتحريمهايخودعليهكرهشماليرا باهدفمتوقفكردنبرنامهاتمياينكشورمنزوي تصويب كرد. ركس تيلرسون جمعه گذشته اين تحريمهاراحداقلونهحداكثراقداماتيكهمقامات بايد انجام دهند، توصيف كرد.

آمريــكا در حال حاضــر خواســتار اعمال محدوديتهاي بيشتر بر واردات نفت كرهشمالي و ممنوعيــت صدور اجازه كار براي شــهروندان كرهشــمالي در خارج از اين كشــور شده است. تيلرسون از چين و روسيه كه هر دو با تحريمهاي جديتر عليه كرهشمالي مخالف هستند، خواست با انجام اقدامات مستقيم خودشان نشان دهند كه ديگر اين پرتابهاي موشكي را تحمل نميكنند.

ســخنگوي والديمير پوتين گفت: مسكو با قاطعيت اين پرتاب موشكي را محكوم ميكند. اين اقدام منجر به افزايش تنشها و تشديد آنها در شبهجزيره كره خواهد شد. با اين حال وزارت خارجه چين از تمامي طرفين درگير خواست به وضعيت پيچيده، حساس و بحراني شبهجزيره كره دامن نزنند.

جنوبي و ژاپن از آمريكا درخواســت كمك كردهاند، ما در ايجاد يك اتفاق نظر در سازمان ملل و ايجاد يك جبهه بينالمللي متحد كه ارزشها و امنيتمان را حفظ ميكند، نهايت تالش خود را انجام خواهيم داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.