از مخالفت كاخ سفيد تا تهديد تركيه به تحريم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ســاعاتي پس از حمايت پارلمان اقليم كردستان عراق از برگزاري همهپرسي استقالل در اين منطقه، كاخ سفيد جمعه گذشته در بيانيهاي خواستار لغو اين همهپرسي شد.

كاخ ســفيد در بيانيه خود تصريح كرده است: آمريكا از قصد دولت اقليم كردستان براي برگزاري همهپرسي استقالل حمايت نميكند. كاخ سفيد ميگويد، آمريكا بارها به مقامهاي اقليم كردستان تاكيد كرده است كه برگزاري اين همهپرسي باعث از بين رفتن تمركز تالشها براي شكست دادن گروه حكومت اسالمي، داعش خواهد شد. اين بيانيه همچنين اضافه كرده است، برگزاري همهپرسي در مناطق مورد مناقشه، اقدامي تحريكآميز است كه ثبات را از بين ميبرد.

يكي از مناطق مورد مناقشه بين حكومت مركزي عراق و دولت اقليم كردستان منطقه كركوك است كه اخيرا پارلمان اين منطقه به مشاركت در همهپرسي راي داده است. اين در حالي است كه عربها و تركمنهاي كركوك به اين موضوع اعتراض كردهاند.

كاخ سفيد تاكيد كرده است: ما از دولت اقليم كردستان ميخواهيم همهپرسي را لغو كند و با حكومت مركزي عراق وارد مذاكرات جدي شود، اين در حالي است كه پيشتر جمعه گذشــته پارلمان اقليم كردستان عراق برگزاري همهپرسي استقالل در ۵۲ سپتامبر را تاييد كرد.

در نخستين نشست پارلمان اقليم كردستان عراق بعد از دو سال تعطيلي، اكثريت قاطع نمايندگان حاضر از برگزاري همهپرســي حمايت كردند. از ۱۱۱ عضو پارلمان كردستان عراق، تنها ۸6 نماينده حضور داشتند ولي نمايندگان جنبش گوران (تغيير)، اپوزيسيون اصلي و همچنين نمايندگان حزب جماعت اسالمي اين نشست را تحريم كرده بودند.

مسعودبارزانيجمعهگذشتهگفتهبودهمهپرسينميتواند به تعويق بيفتد و باوجود درخواستها در موعد مقرر برگزار ميشود. مسعود بارزاني تصريح كرده بود، تاكنون هيچ برنامه قابل اعتنايي براي جايگزيني اين همهپرسي ارائه نشده است. اشــاره بارزاني به پيشنهاد آمريكا و هياتهاي غربي در اين زمينه است. پارلمان عراق سهشنبه گذشته در قطعنامهاي با همهپرسي استقالل اقليم كردستان مخالفت كرده و به عدم برگزاري آن راي داده بود. واكنش تركيه از طرفي نخستوزير تركيه به مسعود بارزاني هشدار داد در صورت برگزاري رفراندوم استقالل كردستان عراق، تركيه احتمالداردتحريمهاييعليهدولتمنطقهايكردستاناعمال كنــد. بنعالي ييلديريم اعالم كرد: تنها چند روز تا برگزاري رفراندوم باقي مانده اســت. ميخواهم بار ديگر دوســتانه از مســعود بارزاني بخواهم اين اشتباه را تا زماني كه وقت الزم است، درست كند. وي ادامه داد: دولت تركيه تصميم دولت منطقهاي كردستان عراق را يك اشتباه بسيار بزرگ اعالم كرد. او افزود: نميخواهيم تحريمهايي اعمال كنيم اما اگر به نقطهاي برسيم كه چنين اتفاقاتي رخ دهد ما نيز اقدامات الزم را انجام خواهيم داد. نخســتوزير تركيه جزيياتي درباره اينكه چه تحريمهايي ممكن است اعمال شود، اعالم نكرد. همچنين وزير امور خارجه تركيه با اشاره به احتمال ورود سازمان ملل براي اين حل مساله گفت: تركيه خواهان لغو رفراندوم استقالل است نه به تعويق انداختن آن. چاووشاوغلو ادامه داد: اين رفراندوم بايد لغو شــود. اين اظهارات پس از اين بيان شد كه بارزاني اعالم كرد ميتوانند در صورت ارائه تضمينهاي الزم از سوي قدرتهاي جهان رفراندوم را به تعويق بيندازند. چاووشاوغلو با بيان اينكه برگزاري رفراندوم استقالل ناقض قانون اساسي عراق است، گفت: ما عليه برگزاري رفراندوم هستيم و هرگز نميگذاريم مذاكراتي براي به تعويق انداختن اين رفراندوم به سال آينده برگزار شود. همچنين چاووشاوغلو با رهبر جبهه تركمانهــاي عراق ديدار و گفتوگو و درباره رفراندوم با وي تبادل نظر كرد. آلمان هم مخالفتش را اعالم كرد آلمان مجددا اعالم كرد كه با برگزاري همهپرسي يكجانبه استقالل از سوي دولت منطقهاي كردستان عراق كه براي ۵۲ سپتامبر درنظر گرفته شده، مخالف است. معاون سخنگوي دولت آلمان هشدار داد چنين همهپرسياي از سوي دولت منطقهاي كردستان عراق منجر به بروز تنشهاي جديد در اين منطقه بيثبات خواهد شد. وي اظهار كرد: دولت فدرال آلمان تماميت ارضي عراق را غيرقابل چشمپوشــي و داراي بيشترين اهميت تلقي ميكند. دولت آلمان مخالف برگزاري همهپرسي يك جانبه بر سر استقالل منطقه كردستان آن هم بدون توافق با دولت مركزي بغداد است. استريتر همچنين از توافق اخير احزاب حاكم در منطقه كردستان عراق به منظور فعاليت مجدد پارلمان منطقهاي بعد از دو سال توقف فعاليت استقبال كرد و از همه طرفها خواست با گفتوگوي سازنده بر تنشهاي اخير ميان اربيل و بغداد غلبه كنند. كشورهاي منطقه و بيشتر قدرتهاي بزرگ جهاني با برگزاري همهپرسي اقليم كردستان عراق اعالم مخالفت كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.