آغاز روند مسدود كردن داراييهاي عموي بشار اسد توسط انگليس

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دولت انگليس مسدود كردن داراييهاي چندين ميليون پوندي رفعت اسد، عموي بشار اسد را آغاز كرده است.

به نوشته ساندي تايمز، وكالي نهاد دادستاني سلطنتي انگليس در نشستي خصوصي در ماه مي توانستهاند حكم دادگاه عليه رفعت اسد ۰۸ ساله را به منظور جلوگيري از فروش خانه 4/7 ميليون پوندي وي در منطقه ميفير به دســت بياورند. با اين حال اين نشريه گزارش داده كه اين حكم خيلي دير ابالغ شده چون يك ماه قبل از آن اين خانه به مبلغ 3/7۲ ميليون پوند به فروش رفته بود.

همچنين در حين اجراي تحقيقات محرمانه عليه رفعت اسد در فرانسه يك ملك 6۱ ميليون پوندي ديگر مرتبط با او در ميفير نيز فروخته شد. دادستاني سلطنتي انگليس اعالم كرد كه به لحاظ قانوني مجاز به افشاي جزييات اين پرونده نيست. گفته شده حكم دادگاه در جريان يك جلسه استماع در دادگاه سلطنتي ساوثوارك صادر شده كه در اين جلسه رسانهها و عموم مردم اجازه حضور نداشتند. رفعت اسد برادر حافظ اسد، رييسجمهور فقيد سوريه و پدر بشار اسد، رييسجمهور فعلي است. وي به ارتباط با كشتار سال ۲۸9۱ در شهر حماه سوريه متهم شده است. آغاز انسداد داراييهاي عموي بشار اسد در انگليس بعد از آن انجام ميگيرد كه تحقيقاتي در فرانسه عليه سرمنشأ ثروت او كه بيش از ۰۰3 ميليون پوند برآورد شده، آغاز شد و در سال 3۱۰۲ دادستانهاي فرانسوي تحقيقات كيفري عليه او را به اتهام ثروتاندوزي با دزديدن پول از حكومت سوريه در زمان تصدي چندين مقام دولتي آغاز كردند.

همچنين در ماه آوريل امســال پليس اسپانيا به يكسري امالك مرتبط با رفعت اسد در منطقه ماربال يورش برد. مقامهاي مادريد هم گفتند: رفعت اسد و خانــواده وي صاحب 3۰۵ ملك از ويال گرفته تا هتلهاي مجلل و آپارتمان هستند كه تنها يك مورد از آنها به نام ملك الما كويينا واقع در بناهاويس حدود ۰6 ميليون يورو ارزش داشته است.

همچنين بازرسان اين پرونده 76 حساب بانكي متعلق به 6۱ فرد مرتبط با پرونده را مســدود كردهاند. گفته شده اموال رفعت اسد در بريتانيا مرتبط با يكسري شركتهاي مستقر در جزاير ويرجين انگليس است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.