اعتراض به تبرئه يك مامور قاتل

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دويچهوله- خيابانهاي سنت لوئيس آمريكا شاهد خشم و پرخاش صدها نفر بود كه به حكم دادگاه ميســوري اعتراض داشــتند. ماموران دســتكم 3۱ نفر را بازداشــت كردند. دادگاه ايالتي يك مامور پليس سفيدپوست را از اتهام قتل عمد تبرئه كرد.

شامگاه جمعه گذشته صدها نفر در سنت لوئيس آمريكا به خيابان رفتند و در مواردي با ماموران پليس درگير شدند. ماموران براي پراكنده كردن جمعيت گاز اشكآور به كار بردند. در سال ۱۱۰۲ يك مامور سابق پليس آمريكا مردي سياهپوست به نام آنتوني المار اسميت كه احتماال در معامله مواد مخدر دست داشته را با خودرو تعقيب كرد و سرانجام او را به ضرب گلوله به قتل رساند. دادگاه ايالت ميسوري مامور سابق را از اتهام قتل عمد بري دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.