آغاز رزمايش «اتحاد آهنين۵» امارات- آمريكا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- رزمايش مشترك بين نيروهاي زميني امارات و آمريكا موسوم به اتحاد آهنين ۵ ديروز در خاك امارات آغاز شد.

اين رزمايش مشــترك با هدف توســعه روابط دوجانبه از طريق رزمايش، تبادل تجربيات نظامي دو كشــور براي افزايش توانمندي و آمادگي رزمي نيروها، تحكيم روابط بينالمللي و توسعه مهارتهاي نظامــي نيروهاي زميني براي رســيدن به مهــارت كافي در انجام ماموريتها صورت ميگيرد. هدف از اين تمرينها توســعه مهارت و توانمندي نيروهاي مســلح امارات، افزايش آمادگي رزمي، آگاهي از مهارتهاي مختلف دو طرف براساس جديدترين تجهيزات جنگي و تقويت همكاري بينالمللي در زمينه عمليات مشترك عليه چالشها و بحرانهايي است كه امروز جهان شاهد آن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.