جنگ عليه دولت ميانمار

Jahan e-Sanat - - NEWS -

-AFP هزاران نفر از حاميان گروههاي اسالمي در بنگالدش در حمايت از مسلمانان روهينجا تظاهرات كرده و خواهان جنگ عليه دولت ميانمار شــدند. آنان اين كشور را به آغاز كشتار مسلمانان روهينجا متهم كردند. يك منبع امنيتي در پليس بنگالدش اعالم كرد، تظاهركنندگان نسبت به سركوبيساكنانايالتراخينتوسطنيروهايامنيتيميانماراعتراضكردهو تالشهايبينالملليرادرحمايتازاقليتمسلمانروهينجاييكافيندانسته و آن را محكوم كردند. اين منبع افزود: حداقل ۵۱ هزار نفر از پيروان پنج گروه اسالمي در بنگالدش از جمله گروه تندرو حافظان اسالم در تظاهرات مقابل بزرگترين مسجد كشور در داكا مشاركت داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.