لغو تحريمهاي دوحه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

AFP - رييسجمهور فرانســه بعد از پايان ديدارش با امير قطر در پاريس بر لزوم لغو هرچه سريعتر تحريمها عليه دوحه تاكيد كرد.

امانوئــل ماكرون و تميم بنحمد آلثاني در ديدارشــان در پاريس درباره بحران كنوني ميان دوحه و كشــورهاي شوراي همكاري خليج فارس گفتوگو كردند. ماكرون نسبت به تنشهايي كه ثبات منطقهاي را تهديد ميكند و راهكار سياسي بحرانها را از بين ميبرد، ابراز نگراني كرد. وي خواهان لغو هرچه سريعتر تحريمهاي عربستان، امارات، مصر و بحرين عليه دوحه شد. امير قطر پيش از سفر به فرانسه در برلين نيز با آنگال مركل ديدار كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.