ديدار ترامپ و اردوغان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- رييسجمهور تركيــه قرار است با همتاي آمريكايياش در حاشيه نشست مجمع عمومي ســازمان ملل در روز پنجشنبه ديدار و گفتوگو كند.

مشاور امنيت ملي ترامپ با تاييد اين ديدار اعالم كرد: ديدار دوجانبه در همان روز كه ترامپ با رهبران افغانستان و اوكراين نيز ديدار دارد، انجام خواهد شد. روابط واشنگتن و آنكارا به دليل استراتژي كاخ سفيد در قبال سوريه و حضور فتحاهلل گولن، روحاني در تبعيد و مخالفت دولت تركيه در آمريكا، دچار تنش شده است. مقامات آنكارا بر اين باورند كه گولن و طرفداران وي در كودتاي نافرجام سال گذشته نقش داشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.