كاتالونيا خواستار مذاكره با دولت مركزي اسپانيا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رويترز-رهبردولتمنطقهكاتالونيابههمراهشهرداربارسلونادرنامهاي خطاب به پادشاه و نخستوزير اسپانيا خواستار مذاكره با دولت مركزي به دليل تنشزا شدن اوضاع در اين منطقه خودمختار شدند.

رهبر منطقه كاتالونيا و شهردار بارسلونا در نامه خود به نخستوزير و پادشاه اسپانيا نوشتند كه به دنبال مذاكرات با دولت مركزي هستند تا از بروز بحران سياسي بر سر برگزاري رفراندوم استقالل در منطقه كاتالونيا جلوگيري كنند. دولت مادريد از برگزاري همهپرسي استقالل كاتالونيا نگران و با آن مخالف است و تالش ميكند از تامين مالي براي برگزاري اين رفراندوم جلوگيري به عمل آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.