افزايش سطح هشدار امنيتي در بريتانيا

Jahan e-Sanat - - NEWS - بازتاب

بهدنبالبمبگذاريجمعهگذشتهدرمترولندنكهدستكم 9۲ مجروح برجا گذاشت، سطح هشدار امنيتي در بريتانيا از شديد به باالترين سطح يعني بحراني افزايش يافت. در همين حال گروه حكومت اســالمي، داعش، مسووليت اين حادثه تروريستي را برعهده گرفته است.

نخستوزير بريتانيا با اعالم افزايش سطح هشدار امنيتي گفته است نيروهاي ارتش و پليس در خيابانها حضور خواهند داشت. ترزا مي گفته است: در اين دوره زماني، نيروهاي ارتش در محافظت از برخي مكانها جايگزين نيروهاي پليس ميشوند.

گزارشهــا حاكي اســت كه اين بمبگذاري در ســاعت پررفتوآمد روز و در ايســتگاه پارسونز گرين در غرب لندن روي داد و شماري از مسافران دچار سوختگي شدند. به گفته كارشناسان اين بمب بهطور ناقص عمل كرده است.

در همين حال مقام ارشد مبارزه با تروريسم بريتانيا، در اين زمينه گفته است: ارزيابي فعلي ما اين است كه اين انفجار ناشي از يك بمب دستساز بوده است. در همين حال مقامهاي پليس ميگويند اقدامات خود را براي دستگيري عامالن اين حمله تروريستي آغاز كردهاند.

اين در حالي است كه شبكه اعماق وابسته به گروه حكومت اسالمي اعالم كرده است كه بمبگذاري در متروي لندن كار اين گروه بوده است. تصاوير منتشرشده از اين حادثه از داخل يك واگن قطار متروي لندن نشان ميدهد ساكي مشكي در درون سطلي سفيدرنگ كه داخل كيسه پالستيكي سوپرماركت قرار داشته، در حال سوختن است.

در سال۵۰۰۲ در حمله مرگبار چهار اسالمگراي بريتانيايي به سه قطار زيرزميني و يك اتوبوس، ۲۵ نفر كشته شدند. در سالجاري ميالدي چهار حمله در بريتانيا روي داده است كه در مجموع 36 نفر در اين حمالت كشته شدهاند.

از طرفي نخستوزير انگليس با انتقاد از واكنش دونالد ترامپ نسبت به اين حمله تروريستي، از وي خواست از گمانه زني در اين باره دست بكشد. ترزا مي اضافه كرد: فكر نميكنم گمانهزني در مورد پروندهاي كه همچنان در دست بررسي و تحقيق است، كمكيبهاينفرآيندبكند.همانطوركهگفتمنيروهايپليسو سرويسهاي امنيتي به دنبال كشف جزييات و دستاندركاران اين حمله بزدالنه هستند.

دونالد ترامپ در سلسلهاي از توئيتها به اين واقعه واكنش نشــان داده و با مقصر دانستن تروريستها از اين رويداد براي توجيه قانون منع مسافرتي خود كه مردم شش كشور مسلمان را از سفر به آمريكا منع ميكند، استفاده كرد. وي در توئيتر خود نوشت: بايد با تروريستها سرسختانهتر برخورد كنيم. اينترنت اصليترين ابزار عضوگيري اين گروههاست كه بايد محدود شده و در مسير درستي به كار گرفته شود.

رييسجمهور آمريكا در توئيت ديگري نوشت: قانون منع مسافرتي بايد سختگيرانهتر و دقيقتر باشد و مقياس بزرگتري را در بــر بگيرد اما به طرز احمقانهاي تحقق اين امر از لحاظ سياسي درست نيست. ترزا مي به دنبال آنكه ترامپ از تصميم خود براي تماس با وي نوشت، به اين توئيتها واكنش نشان داد. ايننخستينبارنيستكهرييسجمهورآمريكابالفاصلهپساز وقوع حملهاي تروريستي در بريتانيا توئيت ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.