واگذاري ۱065 ميليارد ريال اموال دولتي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بيش از ۵۶۰۱ ميليارد ريال سهم و اموال دولتي در آخرين هفته آخرين ماه تابستان امسال روي ميز فروش ميرود. به گزارش سنا، ۵۶۰۱ ميليارد و ۱۴۹ ميليون ريال ســهم و اموال دولتي در آخرين هفته آخرين ماه تابستان امسال توسط سازمان خصوصيسازي روي ميز فروش ميرود. بر اساس اين گزارش، از اين ميان واگذاري بلوك ۵۹ درصدي سهام شركت سرمايهگذاري گسترش و توسعه صنعت به ارزش كل پايه ۵۵۰۱ ميليارد و ۱۴۲ ميليون ريال به صورت ۰۳ درصد نقد و بقيه اقساط شش ماهه در مدت چهار سال در روز ۷۲ شهريور از طريق مزايده انجام ميشود. اين بلوك ۰۸ ميليون و ۰۵۷ هزار سهم شركت سرمايهگذاريگسترشوتوسعهصنعت را شامل ميشود كه ۳۱ هزار و ۸۶ ريال براي هر سهم قيمتگذاري شده است. همچنينمبلغسپردهشركتدرمزايده اين شركت ۱۳ ميليارد و ۷۵۶ ميليون و ۰۳۲ هزار ريال تعيين شده است كه خريدار بايد ۰۳ درصد مبلغ پيشنهادي خود را در مدت ۰۲ روز كاري به حساب دولت واريز كند. اين گزارش ميافزايد: تعداد ۷۷ تخته فرش نيز به ارزش كل پايه ۰۱ ميليارد و ۰۰۷ ميليون تومان به صورت كامال نقد در اين روز روي ميز فروش ميرود. مبلغ سپرده شركت در مزايده اين تعداد فرش هم ۱۲۳ ميليون ريال تعيين شده است كه خريدار بايد كل مبلغ پيشنهادي خود را در مدت۰۲ روز كاري به حساب دولت واريز كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.