تقويت اعتمادسازي در بورس با شفافيت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بانــك اطالعاتي ســازمان بــورس باعث ميشــود افراد سودجو نتوانند مردم عادي را با وعده ســودهاي غيرواقعي و وسوسهكننده فريب دهند. مصطفي اميدقائمي، مديرعامل ســابق فرابورس ايران در گفتوگو با سنا در خصوص تشــكيل بانك اطالعاتي نهادهاي مالي داراي مجوز از ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تشــكيل چنين بانك اطالعاتي كار بسيار خوبي است كه جزو وظايف اصلي سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه اســت. وي با اشــاره به اينكه از اين به بعد مردم نهادهاي مجاز از غيرمجاز را تشخيص ميدهنــد، افزود: چنين بانــك اطالعاتي به مردم كمــك ميكند تا از نهادهاي مجوزدار براي سرمايهگذاري در بازار سرمايه استفاده كنند. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه بانك اطالعاتي نهادهاي تحت نظارت سازمان بورس مانع سوءاستفاده برخي افراد از ســرمايهگذاران تازهوارد ميشــود، گفت: برخي افراد اين روزها در قالب سبدگردان يا صندوقهاي سرمايهگذاري با سودهاي واهي اقدام به دريافت ســرمايه مــردم ميكنند و باعث ضرر و زيان مردم ميشوند. اميدقائمي بــا تاكيد بر اينكه اين تصميمهاي ســازمان بورس در راســتاي افزايش شفافيت و جلب اعتماد ســرمايهگذاران به بازار سرمايه است، اظهار داشت: با نظارت دقيق سازمان بورس بر نهادهاي بازار ســرمايه، مسير توسعه بازار سرمايه و نهادهاي مرتبط به اين بازار فراهم ميشــود. به گفته وي، در حال حاضر برخي نهادهــا مجــوز يك فعاليــت را دارند اما در كنار آن بدون مجــوز چند فعاليت ديگر نيز انجام ميدهند ولي با انتشار بانك اطالعاتي، مشخص ميشود هر نهادي مجوز چه فعاليتي را دارد و ديگر نميتواند اقدام به فعاليتهاي بدون مجوز داشته باشد. اميدقائمي ادامه داد: ايــن روزها گروهي از افــراد از طريق فضاي مجــازي و كانالهاي تلگرامــي مردم عادي را بــا ادعاي كــذب و بازدهيهاي غيرواقعي ترغيــب ميكنند تا ســرمايههاي خود را در اختيار آنها قرار دهند و در قالب سبد اقدام به سرمايهگذاري ميكنند اما از آنجا كه فعاليت آنهــا بدون مجوز و غيرقانوني و البته در اكثر مواقع غيرعلمي است، باعث ضرر و زيان مردم عادي ميشود.

به گفته وي، چنين ضرر و زيانهايي باعث ميشود اطمينان مردم به بازار سرمايه از بين برود اما با شفافسازي سازمان بورس و اعالم فهرست نهادهاي مجوزدار و مشخص كردن نوع فعاليت آنها، چنين سوءاســتفادهگراني ديگر نميتوانند در بازار سرمايه فعاليت كنند. مديرعامل شركت سرمايهگذاري مهر آيندگان با تاكيد بر اينكه بانك اطالعاتي سازمان بورس باعــث تفكيك نهادهاي مجوزدار از نهادهاي غيرقانوني در بازار ســرمايه ميشود، افزود: افزايش شــفافيت و اعتماد در بازار ســرمايه مهمتريــن دســتاورد اين تصميم ســازمان بورس است. „تسهيل„سرماي „هگذاري از ســويي ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس فعال شدن ابزار جديد افشاي اطالعــات تمام نهادهاي مالي داراي مجوز از سازمان بورس را گامي در مسير شفافسازي دانســت و گفــت: اميدواريم در ســاير ابعاد اقتصادي كشور نيز مشــابه اين اقدام خوب ســازمان بورس صورت گيرد. مهرداد الهوتي عنوان كرد: اقدام سازمان بورس مبني بر ايجاد بانــك اطالعاتي نهادهاي مالي در راســتاي شفافسازي و افزايش اعتماد سرمايهگذاران است. وي با بيان اينكه اين رويكرد اطمينان و اعتماد آحاد جامعه به منظور سرمايهگذاري در نهادي مانند بازار سرمايه را افزايش ميدهد، گفت: با افشاي اطالعات تمام نهادهاي مالي داراي مجوز از ســازمان بورس و اوراق بهادار، مشكالتي كه تا پيش از اين در بازارهاي پولي كشور رخ داده بود، حل ميشود. وي ادامه داد: اين مدل افشاي اطالعات، نشانه نكتهسنجي متوليان سازمان بورس است و باعث خواهد شد مردم و سرمايهگذاران با چالش روبهرو نشوند و بدون دغدغه و اطمينان خاطر بتوانند در بازار پرپتانسيلي مانند بورس سرمايهگذاري كنند و مســير ســرمايهگذاري مطمئن در بورس، بيش از پيش هموار شــده است. اين نماينده مجلــس گفت: به منظور ايجاد آرامش و رفع نگراني مردم بايد عالوه بر افشاي اين اطالعات، ســاير مجوزهاي قانوني نيز از سوي متوليان كنترل شده و اين نظارتها به شكل مستمر اجرايي شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: اتفاقاتي مانند مشكالت پيشآمده براي سپردهگذاران كاسپين ناشي از عدم شفافيت و كمبود نظارت بود و بهترين راه موفقيت و حركت رو به جلو، شفافسازي است. الهوتي با اشاره به اينكه خروج از روند سنتي و حركت به سمت شفافيت راه تخلفات را مسدود ميكند، خاطرنشان كرد: تا زماني كه فعاليتها به شكل سنتي انجام شود، امكان تخلف وجود دارد اما در صورتي كه به سمت مدرنيزه شدن ابزارها و شفافسازي اطالعات حركت كنيــم، ميزان تخلفات به جد كاهش خواهد يافت. يادآور ميشــود بر اساس اعالم سازمان بورس از روز گذشته بانك اطالعاتي نهادهاي مالي داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف اطالعرساني و جلوگيري از ايجاد مشكالت حاشيهاي براي سرمايهگذاران فعال شده است. همچنين براساس اين الزام، اطالعــات تمام نهادهاي مالــي داراي مجوز سازمان بورس اعم از شركتهاي كارگزاري، تامينســرمايه، مشــاوره ســرمايهگذاري، شركتهاي ســبدگردان ...و به همراه شعب، نمايندگي، مشخصات كامل مديران و آدرس آنها اعالم و بهروزرساني ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.