آيفكس ۱5۹ واحدي شد

Jahan e-Sanat - - NEWS - اصل »44«

گروه„بورس- افزايش هفت واحدي شاخصكلدرنخستينروزكاريهفته جاري و دادوستد بيش از ۰۴۱ ميليون ورقه به ارزش افزون بر يكهزار و ۳۵۱ ميليارد ريال ماحصــل معامالت روز گذشته بازار فرابورس ايران در آخرين هفته شــهريورماه است. بر اساس اين گــزارش، اين ماه بيش از ۹۸ ميليون سهم به ارزش نزديك به ۲۱۳ ميليارد ريــال در مجموع دو بــازار اول و دوم مبادله شد و به ترتيب دو نماد «ذوب» و «خراســان» باالترين حجم و ارزش معامالتي را در اختيار گرفتند. در نماد ذوبآهن ۳۲ ميليون ســهم به ارزش نزديك بــه ۱۲ ميليار ريال و در نماد پتروشيمي خراسان ۰۱ ميليون سهم بــه ارزش بيــش از ۴۵ ميليارد ريال دست به دست شد. همانطور كه اشاره شد روز گذشته شاخص كل فرابورس هفت واحد معادل ۵۷/۰ درصد افزايش يافت كه عمده بار مثبت بر آن از جانب نمادهاي «مارون»، «ميدكو»، «شاوان»، «بمپنا»، «شراز» و «شپاس» رقم خورد و نماد «دماوند» به ميزان۶/۰ واحد تاثير منفي بر اين نماگر داشت. به اين ترتيب در انتهاي معامالت روز گذشته آيفكس در ارتفاع ۱۵۹ واحدي قرار گرفت. در همينحالنگاهيبهمعامالتنمادهاي پربازديد و همچنيــن نمادهايي كه با بيشــترين ميزان افزايش يا كاهش قيمتي روبهرو شــدند، نشان ميدهد روز گذشته نمادهاي «اوان»، «ذوب»، «گكوثر»، «اپرداز» و «شتوكا» به ترتيب به عنــوان نمادهاي پربيننده بودند و همچنين دو نماد «كشرق» و «كپرور» در حالي باالترين رشد قيمتي را تجربه كردند كه در مقابل نمادهاي «كرمان» و «سبزوا» بيشترين افت قيمت را به ثبت رساندند. از سوي ديگر در مجموع تابلوهاي معامالتي بازار پايه فرابورس نيز دادوستد بيش از ۷۴ ميليون سهم به ارزش ۳۹ ميليارد ريال رقم خورد. روز گذشته در اين بازار نماد معامالتي شركت صنايع و معادن احيا سپاهان براي برگــزاري مجمع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام در روز دوشنبه مــورخ ۷۲شــهريور ۶۹۳۱ در پايان معامالتمتوقفشد.همچنيننمادهاي معامالتي شــركتهاي قنــد اروميه «قاروم»، سرمايهگذاري ارزشآفرينان «وآفــر»، نئوپان۲۲ بهمن «چنوپا» و صنعتي و شيميايي رنگين «شرنگي»، بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت آماده انجام معامله و بازگشايي شدند. در تابلوي اوراق تسهيالت مسكن نيز تمامي نمادهــاي مورد معامله با افت قيمتيروبهروشدندبهطوريكهتسهها در بازه ۶۵۷ هزار تا ۱۹۷ هزار ريال مورد مبادله قرار گرفتند. سرمايهگذاران بازار اوراق بــا درآمد ثابت نيز مبادالت روز گذشته را با جابهجايي ۰۵۶ هزار ورقه به ارزش حدود۳۴۶ ميليارد ريال خاتمه دادند. اسناد خزانه اسالمي مرحله دهم با مبادله بيــش از ۷۰۲ هزار ورقه به ارزش نزديك به ۷۰۲ ميليارد ريال در صدر اين بازار به لحاظ ثبت باالترين رقم حجم و ارزش معامالتي ايســتاد. همچنين در اين بازار روز گذشته اوراق اسناد خزانه اسالمي با تاريخ سررسيد ۰۲ دي ۶۹۳۱ بــراي اولين بار پس از پذيرش در بــازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران در نماد «ســخاب۱۴» عرضه ميشــود. تاكنون اسناد خزانه اســالمي با نمادهاي سخاب۲، ۳ و ۵ در اين بازار عرضه شده و روز گذشته نرخ موثر بازده تا سررسيد اين اوراق تا حداكثر ۸/۸۱ درصد و نرخ بازده ساده آنها ۴/۷۱ درصد به ثبت رســيد. در نهايت صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله نيز مبادالت روز گذشــته را با دادوستد چهار ميليون ورقه به ارزش ۹۵ ميليارد ريال خاتمه دادند. صندوق سرمايهگذاري اعتمادآفرين پارسيان در صدر ETF ها ايستاد و بيشترين ميزان حجم و ارزش معامله را تجربه كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.