سپتامبر سياه سهامداران آمريكا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

براي بســياري از مــردم آمريكا آغــاز فصل پاييز همــراه با كرخي و بيحوصلگي و كمي هم افســردگي است. تعطيالت تابستاني به خاطرات پيوسته فصل مدارس شروع ميشود، فصل توفانهاي سرزده آغاز ميشود و هوا رو به خنكي ميرود. اين داليل باعث ميشود مردم آمريكا دل خوشي از پاييز نداشته باشند. حال تصور كنيد تمام اين اتفاقات كسلكننده همراه با افت شاخصها در بازارهاي معامالتي همراه شــود! به گزارش ســنا، براي سرمايهگذاران آمريكايي، ماه سپتامبر از قديمااليــام بدترين ماه معامالتي بوده اســت. ســم اســتووال، مدير تحليلگري ســرمايهگذاري CFRA در اين خصوص اظهار داشــت: طبق آمار چند سال گذشــته ميتوان به خوبي از اين قضيه نتيجه گرفت كه ماه سپتامبر شــاخص ،S&P500 بيشــترين ميانگين سقوط را داشته است. روزهاي افت اين متغير در ماه سپتامبر نسبت به ماههاي ديگر حدود ۰۶ درصد بيشــتر است. واقعيت اين است كه نبايد اين روندهاي كاهشي و شــايد اتفاقي را بهعنوان يك اصل بــه بازارهاي معامالتي نســبت داد. شــاخصهاي معامالتي بازار آمريكا در سال جاري عملكرد نسبتا موفقي داشتهاند. از انتهاي ماه آگوست سال گذشته تا آگوســت ۷۱۰۲ شاخص S&P500 با ميانگين رشــد ۵/۰۱ درصدي همراه بوده است در حالي كه شاخص نزدك در اين مدت توانسته ۹۱ درصد افزايش را از آن خود كند. اما با وجود اين رشدهاي چشمگير در متغيرهاي آمريكايي، نوسانات تاريخي را بايد جزء جداناپذير بازار اين كشور قلمداد كرد. با اين حال، شاخص VIX كه شاخص روزهاي نوساني بازار آمريكا قلمداد ميشــود، همچنان در مسير نزولي اســت كه اين به خودي خود خبر عميــق و تاثيرگذاري براي بازار اين كشور است. شاخص VIX توسط هياتمديره بورس شــيكاگو طراحي شــده است و شــاخص نشاندهنده انتظار بازار از نوسانات ۰۳ روزه است. اين متغير با استفاده از نوسانات ضمني شاخص S&P و متعلقات آن محاسبه ميشــود. با بررسي آمار ۹ سال اخير بــازار آمريكا ميتوان به اين حقيقت دسترسي پيدا كرد كه در ماه مارس سال ۹۰۰۲ شاخص صنعتي داوجونز با افت بيش از نيمي از ارزش خود به عدد شــش هزار و ۳۴۴ واحد رسيد. هماكنــون اين متغيــر در ۲۲ هزار واحد معامله ميشود. به محض اينكه اقتصاد به مسير توسعه وارد و سودهاي مشاركتي تقويت شود، تورم كنترل شــده و نرخ بهره متعادل شود، بازار مسير گاوي را از سر ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.