رشد ۹۱ واحدي شاخص بورس

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در اولين روز معامالت بورس تهران در اين هفته شــاخص كل با رشــد ۹۵۱ واحدي مواجه شد. روز گذشته نماد پااليشيها در گروه فرآوردههاي نفتي به روند افزايش شــاخص كمك كردند. به گزارش ايسنا، روز گذشته شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران ۹۵۱ واحد رشــد كرد و در تراز ۳۸ هزار و ۳۸۶ واحدي قرار گرفت. همچنين شــاخص كل هموزن با ۳۴ واحد رشــد به رقم ۷۱ هزار و ۹۸۵ واحدي رسيد. شاخص آزاد شناور نيز طي روز گذشته با رشد ۵۳ واحدي مواجه شد و به رقم ۱۹ هزار و ۴۲۲ واحدي رسيد. شاخص بازار اول و بازار دوم نيز هر يك به ترتيب با ۷۳ و ۷۴۷ واحد مواجه شد. در معامالت روز گذشته نماد سه شركت ملي صنايع مس ايران، فوالد مباركه اصفهان و سايپا به ترتيب با ‪۸۱ ۸۷،‬ و ۰۱ واحد تاثير بيشترين نقش كاهنده را روي دماسنج بازار سرمايه داشتند اما در طــرف مقابل پااليش نفت اصفهان، پااليش نفت تهران و پااليش نفت بندرعباس با ‪۵۵ ۵۵،‬ و ۸۴ واحد تاثير مثبت سعي كردند دماسنج بازار سرمايه را باال بكشند. روز گذشته در نماد پااليش نفت تهران كه جزو تاثيرگذاران مثبت روي دماســنج بازار سرمايه بود، شاهد صف خريد بوديم. ســهم حقيقيها از خريدهاي روز گذشته در اين نماد كمي بيشــتر از ۵۵ درصد و سهم حقوقيها حدود ۷/۴۴ درصد بود. در گروه فرآوردههاي نفتي پااليش نفت تهران نيز توانســت تاثيرات مثبتي روي دماسنج بازار سرمايه بگذارد و با صف خريد همراه باشد. روز گذشــته نمادهاي اين گروه اكثرا روند مثبت در قيمت پاياني را تجربه كردهاند اما در گروه فلزات اساســي روند تغييرات قيمتهاي پاياني عمدتا كاهنده بود و اين گروه تاثيرات كاهنده روي دماســنج بازار سرمايه داشتند. روز گذشته سه نماد گروه اطالعات و ارتباطات هر سه روند مثبت در قيمت پاياني را تجربه كردهاند. هايوب كه در هفته گذشــته در بورس تهران عرضه اوليه شد، روز گذشته با حدود پنج درصد افزايش قيمت در قيمت پاياني مواجه شــد و صف خريد را تجربه كرد. از طرف ديگر مبين وان كيش نيز كه چندي پيش در بازار عادي فرابورس عرضه شــد با ۷۶/۱ درصد رشد افزايش قيمت داشت. آتي داده پردازش نيز ديگر نماد اين گروه بود كه در بازار عادي فرابورس معامله ميشــود كه قيمتاش با حدود پنج درصد رشد به بيش از هزار تومان رسيد. روز گذشته نماد توليدي چدنسازان نيز كه هفته گذشته در بازار دوم بورس وارد شد شاهد صف خريد و رشد پنج درصدي در قيمت پاياني بود اما ساير نمادها در گروه ساخت نمادهاي فلزي مقداري در قيمت پاياني كاهش را نشــان ميدادند. ارزش كل معامالت بورس تهران روز گذشته به رقم ۴۹۱ ميليارد تومان رسيد و حجم معامالت عدد ۸۲۷ ميليون سهم و اوراق مالي را تجربه كرد. تعداد معامالت نيز ۲۴ هزار و ۸۶۳ نوبت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.