تغييراتقابلتاملدولتدراصالحيهمصوبه اسقاطخودروها

Jahan e-Sanat - - NEWS -

خبرخودرو- به دنبال اعالم مصوبه جديد دولت در خصوص اســقاط خودروهايفرسودهوطرحدرخواستوزيرصنعتومعدنمبنيبرلغومصوبه اسقاطخودروهاتوسطخودروسازانداخليطيهفتهجارياصالحيهمصوبات يادشده توسط هيات وزيران اعالم شد اين در حالي است كه به گفته رييس هيات مديره انجمن صنفي مراكز اسقاط و بازيافت كشور در اصالحيه اخير هيات وزيران، شرايط را براي خودروسازان داخلي سختگيرانهتر كرده است.

مصطفي جودي با توجه به تغييرات صورت گرفته در اصالحيه مصوبات مربوط به نحوه اســقاط خودروهاي فرسوده در ازاي واردات خودرو و توليد داخل اظهار داشت: براساس مصوبه قبلي دولت، خودروسازان داخلي به ازاي توليدخودروييبامصرفسوخت۵/8 ليتربهباالبايديكخودرواسقاطكنند در حالي براساس اصالحيه اخير مصوبه اسقاط خودروها، اين موضوع شامل خودروهاي با مصرف سوخت هشت ليتر نيز ميشود بنابراين با اين تصميم دولت، جريان توليد خودروهاي سواري، تعداد بيشتري اسقاط خودروهاي فرسوده را به دنبال خواهد داشت.وي گفت: همچنين براساس اعالم قبلي دولت، مصوبه خودروهاي داخلي با مصرف سوخت هشت ليتر به باال از ابتداي سال آينده اجرايي ميشود، در حالي كه در اين اصالحيه مصوبه جديد ذكر شده كه خودروهاي با مصرف سوخت ۵/8 ليتر به باال از تاريخ ابالغ مصوبه بايد يك خودروي فرسوده از رده خارج كنند.جودي تصريح كرد: همچنين در جريان معارفه وزير جديد صنعتومعدن نامهاي توسط وزير به معاون اول رييسجمهور منتشر شد مبني بر درخواست لغو بندي از مصوبه مربوط به خودروسازانداخليتااجرايينشوددرحاليكهاصالحيهمصوبهيادشدهنشان ميدهدسياستكالندولتنهتنهابرايناستكهقانونخودروسازانداخلي بايداجراييشودبلكهمصرفسوختهشتليترنيزبهاينمصوبهافزودهشده است.رييس هياتمديره انجمن صنفي مراكز اسقاط و بازيافت كشور اظهار داشت:همچنينبراساسجداولابالغيدولت،برايشمارهگذاريخودروهاي سواري و وانت وارداتي با مصرف سوخت بيش از پنج ليتر در ۰۰1 كيلومتر صرفا به جدولي در اين زمينه اكتفا شده بود در حالي كه در اصالحيه مصوبه اسقاط، ارقام دو تا هشت گواهي اسقاط براي واردكنندگان به تفكيك آمده و در اين زمينه شفافسازي شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.