تكنولوژي قطعهسازان ايراني در حد خانواده پرايد و۵۰۴ است

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تسنيم- رييس انجمن قطعهسازان با بيان اينكه تكنولوژي و دانش فني امروز قطعهســازي كشور در حد خانواده پرايد، ۵۰۴ و ال ۰۹ است، گفت: قطعهسازان منابع مالي كافي براي توسعه دانش فني و تكنولوژي ندارند.

رضا رضايي با اشاره به اينكه امروز قطعهسازان كشور با مشكالت متعددي دست و پنجه نرم ميكنند، اظهار داشت: الزمه توسعه صنعت قطعهسازي كشورحمايتدولتازاينحوزهوايجادبسترهايالزمبرايارتقايتكنولوژي واحدهايقطعهسازاستكهمتاسفانهتاكنوناينحمايتهاانجامنشدهاست. ويبابياناينكهقطعهسازبهسختيمطالباتخودراازشركتهايخودروساز دريافت ميكند، افزود: طبيعي است كه در اين شرايط منابع مالي كافي براي توسعه دانش فني و تكنولوژي وجود نداشته باشد.رييس انجمن قطعهسازان با اشاره به قراردادهاي جديد خودرويي و حضور قطعهسازان ايراني در توليد محصوالتمشترك،تصريحكرد:خودروسازانخارجيدرحالارزيابيتوانايي قطعهسازانايرانيدرتوليدقطعاتمحصوالتمشتركهستندامامجهزنبودن قطعهسازان به دانش فني جديد كار را مشكل كرده است.رضايي تصريح كرد: تكنولوژي و دانش فني امروز قطعهسازي كشور در حد خانواده پرايد، ۵۰۴ و ال ۰۹ است كه براي توسعه آن بايد توجه جدي به مديريت دانش فني و حمايت دولت از قطعهسازان شود.

خبر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.