آغازبهكارسامانه«ثبتقراردادكار»تانيمهمهرماه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تسنيم- مديركل روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه سامانه «ثبت قرارداد كار» تا نيمه مهرماه آغاز به كار ميكند، گفت: اين كار معضل قراردادهاي سفيدامضا را تا حد زيادي حل ميكند و به دادرسي و حلاختالفاتكارگريوكارفرماييهمكمكميكند.اسماعيلظريفيآزادبا بياناينكهبايدمشخصاتهمهكارگرانوكارفرماياندراينسامانهثبتشود، گفت:اينسامانهدرحلاختالفاتكارگريوكارفرماييكمكبسزاييميكند و معضل قراردادهاي سفيدامضا تا حدودي حل ميشود.وي ادامه داد: اينكه بر اساس ماده »1۹2« قانون كار، همه كارفرمايان بايد آمار و اطالعات مورد نياز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را در اختيار اين وزارتخانه قرار دهند، ضمانت اجراي اين سامانه است و فصل يازدهم قانون كار هم تخلف از آن را جرم تلقي كرده است و وصف كيفري دارد.مديركل روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: اقدامات الزم براي راهاندازي اين سامانه انجام شده و رو به پايان است. آدرس اين سامانه هفته آينده از خروجي سايت رسمي وزارت كار رونمايي خواهد شد.ظريفي آزاد بيان كرد: اين سامانه مشتمل بر ۰3 زيرسامانه است كه يكي از آنها سامانه ثبت قراردادهاي كار است كه كار اين سامانه انجام شده و در مرحله آزمايشي است و از نيمه مهر در دسترس قرار خواهد گرفت.وي با اشاره به اينكه قرار است مشخصات همه كارگران و كارفرمايان در اين سامانه ثبت شود، ادامه داد: اين كار معضل قراردادهاي سفيدامضا را تا حد زيادي حل ميكند و به دادرسي و حل اختالفات كارگري و كارفرمايي هم كمك ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.