حراج نقاشي پاپ بعد از ۵۴ سال

Jahan e-Sanat - - NEWS -

يك نقاشــي كه «فرانسيس بيكن» از پاپ كشيده، بعد از ۵۴ ســال براي اولينبــار بهنمايش درميآيد و حراج ميشود.

گاردين نوشــت: نقاشــي «مطالعه پاپ قرمز» كه «فرانســيس بيكن» در سال ۱۷۹۱ كشيده و در مدت ۵۴ ســال گذشــته از ديد همه پنهان بوده به قيمت تخميني ۰۶ ميليون پوند در «كريســتي» لندن براي فروش گذاشته ميشود.

در اين نقاشــي، پاپ با بدني خميده و بينياي قرمز به تصوير كشيده شــده و روي دستهايش لكههايي قهوهاي ديده ميشود.

اين نقاشــي نســخه دوم از مجموعه «مطالعه پاپ قرمز» اســت كه «بيكن» در ســال ۲۶۹۱ كشيد. اين اثر اولينبار در ســال ۱۷۹۱ در پاريس و يكسال بعد در دوســلدورف آلمان بهنمايش درآمد. از آن پس، نزد مجموعهداري خصوصي نگهداري ميشــد كه تاكنون آن را نهجايي نمايش داده و نه به حراج گذاشته است. حاال شعبه لندن حراجي «كريستي» اعالم كرده، اين شــاهكار هنري را پس از ۵۴ سال بيخبري، ماه آينده در معرض فروش ميگذارد.

ارزش تابلوي «پاپ قرمز» ۰۶ ميليون پوند، اندكي كمتر از نقاشــي ركورددار «سه اتود از لوسين فرويد» تخمين زده شده است كه ۹۸ ميليون و ۰۰3 هزار پوند قيمت دارد. مدير و كارشناسان حراجي «كريستي» براي فروش اين اثر هنري، هيجانزده هســتند و معتقدند اين تابلو نشــان ميدهد «بيكــن»، «كاراواجوي قرن بيستم» است.

فرانسيس بيكن، هنرمند اهل ايرلند در سال ۲۹۹۱ در ســن ۲۸ سالگي در مادريد اسپانيا درگذشت و آثار سوررئال او نزد بسياري از كلكسيونرها، محبوبيت ويژهاي دارد. مرگ بيكن در دهه ۰۹ ميالدي بر شهرت او افزود و موجب شد، نقاشي «سه اتود از لوسين فرويد» كه او در سال ۹۶۹۱ آن را خلق كرده بود، پس از مرگش به قيمت بيش از ۲۴۱ ميليون دالر به فروش برسد و ركورد فروش آثار هنري آن زمان را جابهجا كند.

فرانســيس بيكــن يكــي از نقاشهــاي نامــي اكسپرسيونيست قرن بيستم است. اين هنرمند ايرلندي بيشتر شهرت خود را مديون از شكل افتادگيهاي خشني اســت كه در بدن و چهره شخصيتهاي نقاشيهايش ايجاد ميكرد. «بيكن» را نقاش بحران انسان مدرن پس از جنگ جهانــي دوم ناميدهاند. او در كنار چهرههايي مانند پابلو پيكاسو و اندي وارهول يكي از ۰۱ هنرمند پيشگام هنر مدرن محسوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.