علي مصفا جلوي دوربين فيلم «درساژ»

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- فيلمبرداري فيلم سينمايي «درساژ» به كارگرداني پويا بادكوبه و تهيهكنندگي روحاهلل برادري و ســميرا برادري هماكنون حوالي كرج ادامه دارد.

تاكنون بخشي از بازيگران اين پروژه جلوي دوربين رفتهاند و نيمي از فيلمبرداري «درساژ» در كرج به پايان رسيده است.

فيلمنامه «درســاژ» توسط حامد رجبي به نگارش در آمده است كه پيش از اين نويسندگي فيلمنامههايي همچون «فصل بارانهاي موسمي»، «پرويز» و «پريدن از ارتفاع كم» را در كارنامه خود دارد. همچنين او براي فيلم «پريدن از ارتفاع كم» از شصتوپنجمين دوره جشنواره بينالمللي برلين جايزه بخش داوران بينالمللي منتقدان فيلم (فيبرشي) را دريافت كرده است. «درساژ» داستان زندگي دختري ۶۱ساله است كه در دوراهي ايستاده است. در «درساژ» علي مصفا، شبنم مقدمي، يسنا ميرطهماسب، جالل فاطمي، ســيامك اديب، عليرضا آقاخاني، شــايان فصيحزاده، به افريد غفاريان، رامبد مطلبي، لويي سيفي، باسط رضايي و با معرفي نگار مقدممقدم به ايفاي نقش ميپردازند.

پويــا بادكوبه پيش از اين به عنــوان كارگردان آگهيهاي تبليغاتي شناخته شده است و در اين بخش جوايز بينالمللي متعددي در كارنامه خود دارد. او همچنين در حوزه كارگرداني تئاتر و ســاخت برنامههاي تلويزيوني نيز فعاليت داشته است. از ديگر فعاليتهاي بادكوبه ساخت چندين فيلم كوتاه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.