متهم،سیستمعاملهایقدیمی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه فناوری- نتایج بررسیهای موسسه Zimperium نشــان میدهد امنیت دنیای تلفن همراه در ســال 7۱۰2 در مقایسه با سال 6۱۰2 همچنان کاهش یافته اســت. مهمترین عوامل آسیبپذیری تلفن همراه استفاده کاربران از نسخههای قدیمی سیستمعامل آن است.

بــدون شــک، موبایل یکــی از بزرگترین انقالبهای تکنولوژی از ابتدای ظهور اینترنت تاکنون است و در عرض مدت کوتاهی تبدیل به معنی اول ارتباطات شد. امروزه میتوان موبایل را یکی از فراگیرترین رسانهها شمرد و قطعا افرادی که خود را با آن همسو کنند میتوانند از مزایای بیشمار آن بهره ببرند.

بــا نگاهی اجمالــی، متوجه میشــویم، امروز افراد بیشــتر از همیشــه به تلفنهای هوشمند خود وابسته شدهاند. از طرفی مانند گذشته، ســاخت نرمافزارهای موبایل دیگر نیــاز به صرف زمان و هزینه گزافی ندارد. به طوری که تمامی شــرکتها، کسبوکارها یا تولیدکنندگان محتوا، در تمامی ســطوح به راحتی اســتطاعت تهیه اپلیکیشــن خود را دارند. سونامی هوشمند، برای تمامی صاحبان کسبوکار یا توسعهدهندگان، فرصتی برابر و عاملی حیاتی در ساختن یا نابودی کسبوکار خود به حساب میآید. بنابراین جلوگیری از آلوده شدن گوشیهای تلفن همراه به انواع ویروسها و بدافزارها دغدغه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.