هکرها با بلوتوث به دستگاهها نفوذ میکنند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بسیاری از مشترکین شده است.

بر همین اساس موارد هک گوشیها و تبلتها و همین طور سوءاستفاده از آسیبپذیریهای سیســتمعاملهای همراه برای نفوذ به آنها در نیمه اول سال 7۱۰2 نسبت به کل سال 6۱۰2 بیشتر بوده است.

طبق این گزارش از ابتدای سال 6۱۰2 حدود ۰۰6 آسیبپذیری برای گوشیهای اندرویدی و ۰۰3 آسیبپذیری برای سیستم عامل iOS کشف و شناسایی شده و البته تمامی این حفرهها و آسیبپذیریها شدید و جدی نبودهاند. اما هنوز برای ارتقای امنیت این دو سیســتم عامل مهم دنیای همراه باید کارهای بیشتری صورت بگیرد.

به گزارش فــارس، یکی از مهمترین عوامل آسیبپذیری سیســتم عامل اندروید استفاده کاربران از نسخههای قدیمی این سیستم عامل است. بر اساس آمار موجود 94 درصد از کاربران اندروید از نسخههای قدیمی این سیستم عامل بهره میگیرند امــا در مقابل تنها 23 درصد از کاربران سیســتم عامل iOS کاربر نسخههای قدیمی آن هستند.

نکته دیگر اینکه از هــر ۰5 برنامه موبایلی بارگذاری شــده روی گوشــیها یکی آلوده به بدافزار یا کدهای مخرب بودهاند. همچنین در ۰8 درصد موارد کاربران متوجه حمالت بدافزاری به گوشیها نشدهاند.

مهر- تحقیقی جدید نشــان میدهد هکرهــا از طریق بلوتوث به دستگاههای هوشمند نفوذ کرده و اطالعات آنها را فاش میکنند. آنها از این طریق طی ۰۱ ثانیه، بدافزاری را در دستگاهها منتقل میکنند.

طبق یک گزارش جدید چنانچه کاربران بلوتوث موبایلهای خود را روشــن نگه دارند در برابر حمله ویروسهایی به نام ‪Blue borne‬ قرار خواهند گرفت. این ویروس از دستگاهی به دستگاه دیگر منتقل میشود. هکرها به وســیله این ویروس عالوه بر کنترل دستگاههای کاربران، به اطالعات و شبکههای کاربر دسترسی مییابند. آنها حتی میتوانند طی ۰۱ ثانیه بدافزاری را به دستگاهها منتقل کنند.

طبق گزارش ‪Blue Borne‬ تهدیدی جدی برای تمام دستگاههای موبایل، رایانه دسکتاپ و به طور کل دستگاههای هوشمند با سیستمهای عامل اندروید،SOi و ویندوز است.به گفته کارشناسان امنیت سایبری هکرها میتوانند به دستگاههای فرد متصل شده و بدافزار ارسال کنند. همچنین برخالف حمالت سایبری معمول در این روش نیازی به دانلود فایل ویروسی نیست.در این حمله، نخست هکرها دستگاههایی را ردیابی میکنند که بلوتوث آنها روشن است. سپس به آدرس کنترل MAC(نآ )address دسترسی مییابند. با استفاده از این روش میتوان سیستم عامل را تعیین کرد و بدافزار منطبق برآن را به کار گرفت.

این در حالی است که متاسفانه اقدامات امنیتی کنونی مانند مدیریت اطالعات موبایل، دیوارهای امنیتی و راهحلهای مربوط به امنیت شبکه برای مقابله این ویروس طراحی نشدهاند.

بنابراین به گفته کارشناسان هماکنون تنها راه مقابله با چنین ویروسی، خاموش کردن بلوتوث و استفاده از آن در زمان نیاز و کوتاهمدت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.