اتصال مغز انسان به اینترنت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تیمی از پژوهشگران مهندسی پزشکی دانشگاه«stiW» در ژوهانسبورگ آفریقایجنوبی برای نخستینبار در دنیا روشی را توســعه دادهاند که میتواند مغز انسان را به شبکه جهانی اینترنت متصل کند.

فنــاوری جدید که »Brainternet« ( ترکیبی از کلمه Brain بــه معنی مغــز و واژه اینترنت) نام گرفته، در واقع مغز انســان را به یکی از نقاط اتصال در تکنولوژی اینترنت اشیا تبدیل میکند.

پروژه مورد بحث با بهرهگیری از امواج »EEG« مغز، یک ابزار پایشگر سیگنالهای »Emotiv« را به سر انسان متصل کرده و امواج را به یک کامپیوتر رزبریپای ارسال میکند. این کامپیوتر نیز دادهها را به یک اپلیکیشن مخصوص فرستاده و در نهایت تمامی دیتاها روی یک وبسایت عمومی در اختیار کاربران اینترنت قرار میگیرد.

به گزارش دیجیاتو، آدام پانتانوویتز، استاد دانشکده برق و مهندسی اطالعات دانشگاه Wits میگوید فناوری مورد بحث افقهای جدیدی در زمینه رابط کاربری مغز- کامپیوتر گشوده و به انسانها اجازه میدهد درک بهتری از فعالیتهای مغزی خود و دیگران داشته باشند.

البته پروژه Brainternet فعال در مراحل اولیه توســعه قرار داشــته و تیم مربوطه قصــد دارد در آینده، ارتباطات تعاملی بیشتری میان افراد و مغزشان برقرار کند. جالب است بدانید که برخی از قابلیتها همین حاال به صورت محدود در حال آزمایش بوده و به عنوان مثال افراد میتوانند با استفاده از اینترنت، عضالت دست خود را تحریک کرده و آن را تکان دهند.الزم به ذکر است که به گفته پانتانوویتز، فناوری مورد بحث برای توسعه سیستمهای یادگیری ماشینی به کار گرفته میشود و ممکن است در آینده به مرحله ارسال و دریافت دو طرفه اطالعات به مغز نیز بینجامد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.