چون تولیدکننده نبودیم کپیرایت را رعایت نمیکردیم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

وزیر ارتباطات گفت: در صورتی که مساله کپیرایت حل نشود نمیتوانیم به رشد الزم و مطلوب برسیم.

محمدجواد آذری جهرمی در رابطه با کپیرایت و قوانین مربوط به مالکیت معنوی گفت: قانون کپیرایت یا مالکیت معنوی ایران، قدیمی و مربوط به سال ۱348 است و براساس قانون تجارت آن زمان پایهریزی شده است. همچنین تا به امروز به آن مواردی افزوده شده است. این قانون نیازهای کنونی برای پشتیبانی از کسبوکارها را پوشش نمیدهد.

آذری جهرمی ادامه داد: قانون کپیرایت مساله بسیار مهمی است و در زمان ارائه برنامهام به مجلس شورای اسالمی این مساله نیز در برنامه وزارت ارتباطات دولت دوازدهم گنجانده شد. همچنین باید یک کارگروه در مجلس داشته باشیم تا به مسایلی از این قبیل رسیدگی شود.

وزیر ارتباطات به ایلنا گفت: نظر ما در رابطه با قانون کپیرایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است. باید این قانون بازبینی شود. ما الیحهای را تنظیم کردهایم که با طی مراحل، به مجلس ارائه میشود. این کار شروع شده است و همکاری نزدیکی با مرکز پژوهشهای مجلس و سازمانهای ذیربط از سوی وزارت ارتباطات آغاز شده است.

وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات تاکید کرد: در صورتی که مســاله کپیرایت حل نشود، نمیتوانیم به رشد الزم و مطلوب برسیم. در سالهای گذشــته، ایران تولیدکننده محتوا نبود اما امروز ایران تولیدکننده محتوا، انــواع نرمافزار و بازی اســت به همین دلیل آن زمــان به قانون کپیرایت احترام گذاشته نشد و مانعی نیز وجود نداشت اما امروز که ما تولیدکننده هســتیم باید قانون کپیرایت را رعایت کنیم تا به رشــد مطلوب در حوزه تولید محتوا دست پیدا کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.